Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bìa

Được đăng lên bởi Ke Vo Danh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX
 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với
người nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã
hội Tỉnh Điện Biên
Giảng viên hướng dẫn: Mai Văn Nam
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Thủy Dung

Khoa kinh tế
Lớp

: CĐ3-TC3

Khóa

: 2009-2012

Đi ện Biên, Năm 2011

...
T P ĐOÀN D T MAY VI T NAM
TR NG CAO Đ NG NGH KINH T KỸ THU T VINATEXƯỜ

O CÁO TH C T P T T NGHI P
Đ tài: Gi i pháp nâng cao hi u qu tín d ng đ i v i
ng i nghèo t i Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xãườ
h i T nh Đi n Biên
Gi ng viên h ng d n: Mai Văn Nam ư
Sinh viên th c hi n : Nguy n Th Th y Dung
Khoa kinh tế
L p : CĐ3-TC3
Khóa : 2009-2012
Đi n Biên, Năm 2011
Mẫu bìa - Trang 2
Mẫu bìa - Người đăng: Ke Vo Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu bìa 9 10 922