Ktl-icon-tai-lieu

MÃU BÌA ĐẸP CHO ĐỒ ÁN , GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC XÃ NINH HÒA
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯƠNG VĨNH KÝ

Giáo viên

: TOÂ AÙI LINH

NAÊM HOÏC: 2014 - 2015
NAÊM HOÏC: 2014 - 2015

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Khoa hoïc

Lòch söû
Ñòa lyù
Söùc khoeû

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG

Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè
nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô.
Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý
Toâi coøn raát nhieàu maãu chöa taïo caùc thaày coâ naøo caàn thì mail cho toâi
nguyenthi_hong10@yahoo.com or coù theå lieân heä soá Tel: 0613.3690111 –
01668593794
8 đề thi và ôn toán tuổi thơ cho đội tuyển 8 lớp 2

...
PHÒNG GIÁO DỤC XÃ NINH HÒA
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯƠNG VĨNH KÝ
Giáo viên : TOÂ AÙI LINH
NAÊM HOÏC: 2014 - 2015
NAÊM HOÏC: 2014 - 2015
MÃU BÌA ĐẸP CHO ĐỒ ÁN , GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÃU BÌA ĐẸP CHO ĐỒ ÁN , GIÁO ÁN - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MÃU BÌA ĐẸP CHO ĐỒ ÁN , GIÁO ÁN 9 10 141