Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bìa Luận Văn Tốt Nghiệp

Được đăng lên bởi htt1193
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr êng ®¹i häc kinh doanh & C«ng nghÖ hµ Néi
Khoa kÕ to¸n
-------  --------
LUËN V¡N TèT NGHIÖP
§Ò TµI:
KÕ TO¸N TËP HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT
Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM X¢Y L¾P
T¹I C¤NG TY Cæ PHÇN T¦ VÊN X¢Y DùNG Y
Gi¸o viªn h íng dÉn:GV. TrÇn ngäc KhanhSinh viªn thùc
hiÖn:NguyÔn ThÞ YÕnMSV:2LT124TLíp:2Lt 03-14T
Hà Nội, 04-2013
Mẫu bìa Luận Văn Tốt Nghiệp - Người đăng: htt1193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bìa Luận Văn Tốt Nghiệp 9 10 785