Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản

Được đăng lên bởi nguyenxd97
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ng©n hµng ……………………..

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
…………, ngµy…… th¸ng ….. n¨m 2010

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG
C«ng tr×nh: …………………………………………………………………………………………
H¹ng môc : …………………………………………………………………………………………
Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………......
I. Thµnh phÇn :
1. §¹i diÖn ®¬n vÞ chñ ®Çu t : Ng©n hµng…………………………………………………………
+ ¤ng : …………………………. Chøc vô: ……………………………………………………
+ ¤ng :…………………………...Chøc vô : ……………………………………………………
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ sö dông : ………………………………………………………………………..
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: Gi¸m ®èc………………………………………….
3. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Quản lý dự án:…………………………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….…………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….………………………………………….
4. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Gíam sát:……………………………………………………………….
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….…………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….………………………………………….
5. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Thiết kế:……………………………………………………………….
+ OÂng : ……………………………….Chöùc vuï: ………………………………………………..
+ OÂng : ……………………………….Chöùc vuï: …………………………………………………
6. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: ………………………………………………………………………….

+ OÂng : ………………………………Chöùc vuï: ………………………………………...............
+ OÂng :……………………………….Chöùc vuï :…………………………………………………
II. Thời gian bàn giao:
Bắt đầu lúc …..giờ…….ngày……..tháng…….năm……….
Kết thúc lúc …..giờ…….ngày……..tháng…….năm……….
III. Nội dung:
Sau khi xem xét các bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, giấy phép xây dựng và hiện
trạng mặt bằng, chúng tôi thống nhất bàn giao mặt bằng cụ thể như sau:
* Định vị tọa độ mặt bằng và chỉ giới xây dựng:
+ Đông:

+ Tây:

+ Nam:

+ Bắc:

* Điểm mốc tọa độ chuẩn tại:…………………………………………………………………..
* Chỉ giới xây dựng: …………………………………………………………………………….
* Cao trình chuẩn: (ghi ngắn gọn những mốc cao độ chuẩn)
+ Cao trình chuẩn tại:……………………………………………………………………………
* Mô tả hiện trạng trên mặt bằng: ( Vật kiến trúc, cây hoa màu, các yếu tố khác)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
IV. Kiến nghị:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Sau khi nhËn bµn giao mÆt b»ng ®Ò nghÞ ®¬n vÞ thi c«ng khÈn tr¬ng chuÈn bÞ c¸c thñ tôc cÇn
thiÕt ®Ó triÓn khai thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é.
Biªn b¶n ®îc c¸c bªn thèng nhÊt th«ng qua lµm c¬ së ®Ó c¸c bªn cïng thùc hiÖn.

ÑAÏI DIEÄN Chñ ®Çu t

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QLDA

ÑAÏI DIEÄN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

ĐẠI DIỆN T...
Ng©n hµng ……………………..
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
…………, ngµy…… th¸ng .. n¨m 2010
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG
C«ng tr×nh: …………………………………………………………………………………………
H¹ng môc : …………………………………………………………………………………………
Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………......
I. Thµnh phÇn :
1. §¹i diÖn ®¬n vÞ chñ ®Çu t : Ng©n hµng…………………………………………………………
+ ¤ng : …………………………. Chøc vô: ……………………………………………………
+ ¤ng :…………………………...Chøc vô : ……………………………………………………
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ sö dông : ………………………………………………………………………..
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: Gi¸m ®èc………………………………………….
3. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Quản lý dự án:…………………………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….…………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….………………………………………….
4. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Gíam sát:……………………………………………………………….
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….…………………………………………
+ ¤ng :…………......................... Chøc vô: ………….………………………………………….
5. §¹i diÖn ®¬n vÞ T vÊn Thiết kế:……………………………………………………………….
+ OÂng : ……………………………….Chöùc vuï: ………………………………………………..
+ OÂng : ……………………………….Chöùc vuï: …………………………………………………
6. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: ………………………………………………………………………….
Mẫu biên bản - Trang 2
Mẫu biên bản - Người đăng: nguyenxd97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu biên bản 9 10 288