Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Căn cứ quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu
giá tài sản;
- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số.................ngày…...../...../
…..giữa .....................................................và..............................................................................
Hôm nay, vào hồi ...... giờ..... phút ngày.........tháng........năm........., tại............, Trung tâm dịch vụ
bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố.........(hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản......./Hội đồng bán
đấu giá tài sản ....) tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
- Tài sản bán đấu giá:.........................................................................................
- Giá khởi điểm của tài sản: ..............................................................................
I. Thành phần tham dự:
* Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều
người thì có danh sách kèm theo):
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. ..................................................
Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
BIÊN BẢN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
- Căn cứ quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu
giá tài sản;
- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số.................ngày…...../...../
…..giữa .....................................................và..............................................................................
Hôm nay, vào hồi ...... giờ..... phút ngày.........tháng........năm........., tại............, Trung tâm dịch vụ
bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố.........(hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản......./Hội đồng bán
đấu giá tài sản ....) tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
- Tài sản bán đấu giá:.........................................................................................
- Giá khởi điểm của tài sản: ..............................................................................
I. Thành phần tham dự:
* Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều
người thì có danh sách kèm theo):
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II. Diễn biến cụ thể của cuộc bán đấu giá:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản - Trang 2
Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản 9 10 203