Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY ......................
--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Số 18/ BBBG- ..................
Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2011

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU
Bên Giao:
Họ tên:...................................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Trụ sở:...................................................................................................................................
Bên Nhận:
Họ tên:...................................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Công ty Luật TNHH Minh Gia
Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi tiết tài liệu bàn giao:
STT

Nội dung

Số lượng

01
02
03
04
05
06

Bên Giao

Bên Nhận

Ghi chú

...
CÔNG TY ......................
--------------------------
Số 18/ BBBG- ..................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập do Hạnh phúc
Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2011
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU
Bên Giao:
Họ tên:...................................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Trụ sở:...................................................................................................................................
Bên Nhận:
Họ tên:...................................................................................................................................
Chức vụ:................................................................................................................................
Công ty Luật TNHH Minh Gia
Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Nội
Chi tiết tài liệu bàn giao:
STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01
02
03
04
05
06
Bên Giao
Bên Nhận
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản bàn giao tài liệu 9 10 713