Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản cuộc họp

Được đăng lên bởi ngocnguyencong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/BB- … (3)….

BIÊN BẢN HỌP
(V/v:....................................................... )
Hôm nay, lúc..................................... ngày................................. tại văn phòng
Công ty .................................................. diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
1. Ông...........................................................................................................................
2. Bà.............................................................................................................................
3. Ông...........................................................................................................................
II/ Nội dung cuộc họp:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

Thư ký cuộc học

Chủ trì cuộc họp

...
TÊN QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: /BB- (3)….
BIÊN BẢN HỌP
(V/v:....................................................... )
Hôm nay, lúc..................................... ngày................................. tại văn phòng
Công ty .................................................. diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
1. Ông...........................................................................................................................
2. Bà.............................................................................................................................
3. Ông...........................................................................................................................
II/ Nội dung cuộc họp:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư cuộc học
Chủ trì cuộc họp
Mẫu biên bản cuộc họp - Người đăng: ngocnguyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản cuộc họp 9 10 553