Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản diễn đàn cảnh sát khu vực lắng nghe nhân dân

Được đăng lên bởi Maika Thy Thy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BIÊN BẢN
DIỄN ĐÀN CẢNH SÁT KHU VỰC 5
LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
-Thời gian : lúc 13 giờ 30 ngày 03/08/2012
-Địa điểm : Nhà thông tin khu vực 5, phường An hoà
-Diễn biến :
I.Nghi thức : ( Nguyễn Thị Thanh Vân )
1) Tuyên bố lý do
2) Giới thiệu đại biểu :
-Cấp Quận

:

-Cấp phường :
-Khu vực

:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3)Giới thiệu thành phần trực tiếp tham gia diễn đàn :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Thư ký :..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Nội dung :
1) Báo cáo tình hình ANTT khu vực 5 trong thời gian qua
2) Ý kiến đóng góp của bà con nhân dân :
* Ý kiến 1: .............................................địa chỉ :..........................................................................
.......................................................................................................................................................
* Ý kiến 2 :.............................................địa chỉ :..........................................................................
.......................................................................................................................................................
3) Phần giải trình của cảnh sát khu vực :
4) Ý kiến chỉ đạo của cấp Uỷ :
5) Tiếp thu ý kiến chỉ đạo :
III.Bế mạc :
Kết thúc lúc ..............cùng ngày

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
BIÊN BẢN
DIỄN ĐÀN CẢNH SÁT KHU VỰC 5
LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
-Thời gian : lúc 13 giờ 30 ngày 03/08/2012
-Địa điểm : Nhà thông tin khu vực 5, phường An hoà
-Diễn biến :
I.Nghi thức : ( Nguyễn Thị Thanh Vân )
1) Tuyên bố lý do
2) Giới thiệu đại biểu :
-Cấp Quận :
-Cấp phường :
-Khu vực :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3)Giới thiệu thành phần trực tiếp tham gia diễn đàn :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Thư ký :..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Nội dung :
1) Báo cáo tình hình ANTT khu vực 5 trong thời gian qua
2) Ý kiến đóng góp của bà con nhân dân :
* Ý kiến 1: .............................................địa chỉ :..........................................................................
.......................................................................................................................................................
* Ý kiến 2 :.............................................địa chỉ :..........................................................................
.......................................................................................................................................................
3) Phần giải trình của cảnh sát khu vực :
4) Ý kiến chỉ đạo của cấp Uỷ :
5) Tiếp thu ý kiến chỉ đạo :
III.Bế mạc :
Kết thúc lúc ..............cùng ngày
Mẫu biên bản diễn đàn cảnh sát khu vực lắng nghe nhân dân - Người đăng: Maika Thy Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản diễn đàn cảnh sát khu vực lắng nghe nhân dân 9 10 722