Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản giao nhận sổ BHXH, BHYT, BHTN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01-TBH (CV số 1615/BHXH)

TỜ KHAI
THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Số sổ BHXH :



A – NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.
2.
3.
4.

Họ và tên :
LÊ THỊ HUYỀN
Nam
Nữ
Ngày tháng năm sinh : 02 / 09 / 19…
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch : Việt Nam .
Nguyên quán : Xã …., Huyện …., Tỉnh ……
Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) : P1014, Nhà CT1A-KĐT mới Văn Quán, Quận Hà Đông,
TP. Hà Nội
5. CMND số : 168131255 Nơi cấp : Công An Tỉnh Hà Nam Ngày cấp : .....
6. Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc): Số 01 ngày 25 tháng 08 năm20… có hiệu lực từ
ngày 26 tháng 08 năm20….
Loại hợp đồng: không xác định thời hạn
7. Chức vụ, chức danh nghề : Nhân viên tư vấn
8. Cơ quan, đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ
9. Địa chỉ : Phòng 615N6E, Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà
Nội
10. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu : ................................................................................................
11. Đối tượng hưởng BHYT mức:
12. Quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp :
Từ
tháng
năm

Đến
tháng
năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh
nghề,công việc, nơi làm việc
(tên cơ quan, đơn vị, điạ chỉ)

Tiền lương,
tiền công

1

2

3

4

11/2009 11/2009 -Nhân viên
-Tư vấn khách hàng
-Công ty CP tư vấn Đông Đô
-P.615, N6E, Trung Hòa
Nhân Chính, Hà Nội

Phụ cấp

Chức
vụ
5

TN
VK
6

TN
nghề
7

Khác

Ghi
chú

8

9

1.450.000

Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Ngày tháng
năm 20
Người khai

Lê Thị Huyền
1

B. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:
Cơ quan, đơn vị, tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ
Sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của Ông (Bà): LÊ THỊ HUYỀN
Xác nhận các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực.
TP Hà Nội, ngày tháng năm 20…
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

C.XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:
- Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân Ông (Bà)
LÊ THỊ HUYỀN xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.
TP Hà Nội, ngày tháng năm 20…
Giám đốc BHXH
(Ký tên đóng dấu)

Cán bộ thẩm định

Ghi chú: Mẫu 01 – TBH do người lao động kê khai, lập 3 bản gửi người sử dụng lao động.

2

...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số: 01-TBH (CV số 1615/BHXH)
TỜ KHAI
THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Số sổ BHXH :
A – NGƯỜI LAO ĐỘNG
  
  ! !"#$%&'()*&+&Việt Nam
, )-)./"0)1"02""
3 4&567845967:;&<67=>30?@A'BCD()0()EBF0
>%
G ?H#*IJ,GG4&KL?F@2&KL
I MLNOP:N%8:;&MLNOP1&=Q*GJ"&R1)PS&T
IJ" :<MLNOUFV&N+9<
W ?X&Y0&X&Z[$5K
J ?4-)0N4+?\]?^>_`DaB\]B\
! B+&2>bIGIc06)bd$?e0>59$?e0()E.)$0
%
 4NUfU&g1gNh)
 B*5M5ijX&
 ()6kNR0&55ij.%PhjK1L
T


Bl


?KLgE&0&X&Y0&X&Z
[0&F1&04P1&
8&4-)0N4+0N<&2=
[P540
[&F
>Y&KL
]
&7
?X&
Y

D'

[
'&
, 3 G I W J !
 !  ! A$
A5KU&
A?F?>5KBFBF
A>IG0Ic06)b
$?e0%
3G
Cam kết:%Z)UU6P::N7SS&0l)FV::&+)6&
165C&LLP)E
Ngày tháng năm 20
Người khai
Lê Thị Huyền
1
Mẫu biên bản giao nhận sổ BHXH, BHYT, BHTN - Trang 2
Mẫu biên bản giao nhận sổ BHXH, BHYT, BHTN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản giao nhận sổ BHXH, BHYT, BHTN 9 10 269