Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
-

Căn cứ vào ........................................................;

-

Căn cứ vào ....................................................... ;

- Căn cứ ...................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) ...............................................................
Chức vụ công tác/chức danh: ..........................................................
BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) :
..........................................................................
Chức vụ công tác/chức danh ................................................................................
Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................
2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………
3. Số lượng tài liệu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………
5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện
hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

...
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
- Căn cứ vào ........................................................;
- Căn cứ vào ....................................................... ;
- Căn cứ ...................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) ...............................................................
Chức vụ công tác/chức danh: ..........................................................
BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:
Ông ( bà ) : ..........................................................................
Chức vụ công tác/chức danh ................................................................................
Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:
1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................
2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………
3. Số lượng tài liệu:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………
5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện
hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu 9 10 459