Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại ____, Chúng tôi gồm :
BÊN A

: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông

: …………………………………………………………………………………...

CMND số

: …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………..
Và vợ

: …………………………………………………………………………………...

CMND số

: …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………...
(Sau đây được gọi là "Bên A")
Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số …………………………………………………………………...

BÊN B

: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông

: …………………………………………………………………………………...

CMND số

: …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………..
Và vợ

: …………………………………………………………………………………...

CMND số

: …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK : …………………………………………………………………………………...
(Sau đây được gọi là "Bên B")

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng
quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như
sau:
1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu đồng chẵn).
2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.
3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả
thuận đặt cọc.
4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản
để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ
số ……………. , ngày …../…../20…...

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại ____, Chúng tôi gồm :
BÊN A : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Ông : …………………………………………………………………………………...
CMND số : …………………………………………………………………………………...
Đăng HK : …………………………………………………………………………………..
vợ : …………………………………………………………………………………...
CMND số : …………………………………………………………………………………...
Đăng HK : …………………………………………………………………………………...
(Sau đây được gọi "Bên A")
chủ s hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số …………………………………………………………………...
BÊN B : BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC
Ông : …………………………………………………………………………………...
CMND số : …………………………………………………………………………………...
Đăng HK : …………………………………………………………………………………..
vợ : …………………………………………………………………………………...
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc - Trang 2
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 9 10 781