Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản họp gia đình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------

Địa danh, ngày ....... tháng ....... năm 20......

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH
(Về việc: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)
Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ___ tại nhà Ông/bà.................................... là (con trưởng):
Địa chỉ tại: Thôn/bản/tổ ..................................xã/phường.......................... huyện/quận…..……,
tỉnh/thành phố……............. Gia đình chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ
Ông ……................(tức cụ) và cụ Bà …..................... (tức cụ ...............…..) với thành phần và
nội dung cuộc họp như sau:
Thành phần tham dự cuộc họp:
1.

Ông …………… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông ………….. là con trai cả đại diện;

2.Ông........................................................... ;
3. Ông.......................................................... ;
4. Bà.............................................................;
5. Bà.............................................................;
6. Bà.............................................................;
Nội dung cuộc họp:
Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………. và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất để lại không có di
chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái).
Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho Ông….…diện tích là….. m2. Phần đất này
đã chuyển nhượng cho Ông ………… và vợ là bà ………… và tất cả các thành viên trong gia
đình đã đồng ý và không tranh chấp.
Phần đất còn lại là: ………. m2 tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất phân chia như sau:

+ Tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất để Ông ………… đứng tên làm đại diện chủ sở
hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất số ……… do UBND huyện …….. cấp ngày …. tháng ….. năm 20…...
+ 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình
thức.
+ Số diện tích đất còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng
tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của tất cả 6 người con, tiền bán được phải
được chia đều cho 6 người con theo danh sách trên).
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết
quả biểu quyết như sau:
Tán thành:

100%

Không tán thành:

không

Ý kiến khác:

không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 07 bản có
giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngà...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
------*------
Địa danh, ngày ....... tháng ....... năm 20......
BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH
(Về việc: Phân chia phần đất ơng hỏa gia đình)
Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ___ tại nhà Ông/bà.................................... (con trưởng):
Địa chỉ tại: Thôn/bản/t ..................................xã/phường.......................... huyện/quận…..……,
tỉnh/thành phố……............. Gia đình chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ
Ông ……................(tức cụ) cụ ..................... (tức cụ ...............…..) với thành phần
nội dung cuộc họp như sau:
Thành phần tham dự cuộc họp:
1. Ông …………… con trai trưởng (đã mất), Ông ………….. con trai cả đại diện;
2.Ông........................................................... ;
3. Ông.......................................................... ;
4. Bà.............................................................;
5. Bà.............................................................;
6. Bà.............................................................;
Nội dung cuộc họp:
Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………. cụ ………… (tức cụ ……) mất để lại không di
chúc tài sản thừa kế chung của các con (con trai con gái).
Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho Ông….…diện tích là….. m
2
. Phần đất này
đã chuyển nhượng cho Ông ………… vợ ………… tất cả các thành viên trong gia
đình đã đồng ý không tranh chấp.
Phần đất còn lại là: ………. m
2
tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất phân chia như sau:
Mẫu biên bản họp gia đình - Trang 2
Mẫu biên bản họp gia đình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản họp gia đình 9 10 791