Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản họp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày

tháng năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : ..................................................... )
Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công
ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
1. Ông......................................................................................................................
2. Bà.........................................................................................................................
3. Ông......................................................................................................................
II/ Nội dung cuộc họp:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư ký cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

...
Ngày tháng năm 20
BIÊN BẢN HỌP
(V/v : ..................................................... )
Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công
ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
1. Ông......................................................................................................................
2. Bà.........................................................................................................................
3. Ông......................................................................................................................
II/ Nội dung cuộc họp:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư ký cuộc họp
.
Chủ trì cuộc họp
.
Mẫu biên bản họp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản họp 9 10 409