Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN
- Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị
định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia
tăng.
- Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.
Hôm nay, ngày........tháng..........năm.......... Đại diện chúng tôi gồm:
Bên B (bên bán):............................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................................................................................................
Bên A (bên mua): ..........................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................Chức vụ:.................................................................
Hai bên Cùng lập biên bản đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu:..............................................................................
Tên hàng hoá, dịch vụ:...................................................................................................................................
Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế:..................................................................................................................
Tiền thuế:......................................................................................................................................................
Tổng tiền thanh toán:....................................................................................................................................
1. Lý do huỷ hoá đơn:....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Cam kết:
............................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------
BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN
- Căn cứ vào thông số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị
định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia
tăng.
- Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.
Hôm nay, ngày........tháng..........năm.......... Đại diện chúng tôi gồm:
Bên B (bên bán):............................................................................................................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................................................................................................
Bên A (bên mua): ..........................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................Chức vụ:.................................................................
Hai bên Cùng lập biên bản đồng ý huỷ hoá đơn hiệu:..............................................................................
Tên hàng hoá, dịch vụ:...................................................................................................................................
Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế:..................................................................................................................
Tiền thuế:......................................................................................................................................................
Tổng tiền thanh toán:....................................................................................................................................
1. do huỷ hoá đơn:....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Cam kết:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn - Trang 2
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn 9 10 642