Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đơn vị:............................
Bộ phận:.........................

Mẫu số 05 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Thời điểm kiểm kê :..........giờ....... ngày........tháng........ năm...........
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà:....................................... chức vụ......................Đại diện....................................Trưởng ban
- Ông/Bà:...................................... chức vụ......................Đại diện..................................... Uỷ viên
- Ông/Bà:...................................... chức vụ......................Đại diện..................................... Uỷ viên
Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:
STT

A

Tên , nhãn
hiệu, quy cách
vật tư, dụng
cụ…

Mã số

B

C

Đơn
vị
tính

D

Đơn
giá

1

Theo sổ kế toán

Chênh lệch

Theo kiểm kê

Số
lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành
tiền

Số
lượng

2

3

4

5

6

Thừa
Thành tiền
7

Phẩm chất

Thiếu
Số
Thành
lượng
tiền
8

9

Còn
tốt
100%

Kém
phẩm
chất

Mất
phẩm
chất

10

11

12

Cộng

Giám đốc
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Ngày......... tháng......... năm.......
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

...
Đơn vị:............................ Mẫu số 05 VT
Bộ phận:......................... (Ban hành theo số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, NG HOÁ
Thời điểm kiểm :..........giờ....... ngày........tháng........ năm...........
Ban kiểm gồm:
- Ông/Bà:....................................... chức vụ......................Đại diện....................................Trưởng ban
- Ông/Bà:...................................... chức vụ......................Đại diện.....................................Uỷ viên
- Ông/Bà:...................................... chức vụ......................Đại diện.....................................Uỷ viên
Đã kiểm kho những mặt hàng dưới đây:
STT
Tên , nhãn
hiệu, quy cách
vật tư, dụng
cụ…
s Đơn
vị
tính
Đơn
giá
Theo sổ kế toán Theo kiểm
Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn
tốt
100%
Kém
phẩm
chất
Mất
phẩm
chất
Số
lượng
Thành tiền Số lượng Thành
tiền
Số
lượng
Thành tiền Số
lượng
Thành
tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng
Ngày.........tháng......... năm.......
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Trưởng Ban kiểm
kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 9 10 861