Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản làm việc

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
-----------------Số: ............./BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm................
Tại:...........................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/................................................................ Chứcvụ:.................................... Đơn vị:..............................................
2/................................................................ Chức vụ:................................... Đơn vị:..............................................
Đã làm việc với:
1/Ông (bà):......................................................... Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
2/Ông (bà):......................................................... Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
Nội dung làm việc:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................
QUAN/ĐƠN VỊ
------------------
Số: ............./BB- LAMVIEC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm................
Tại:...........................................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/................................................................Chứcvụ:.................................... Đơn vị:..............................................
2/................................................................Chức vụ:................................... Đơn vị:..............................................
Đã làm việc với:
1/Ông (bà):.........................................................Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Giấy CMND/H chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
2/Ông (bà):.........................................................Năm sinh:............................. Quốc tịch:......................................
Nghề nghiệp:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Giấy CMND/H chiếu số:................................. Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.............................................
Nội dung làm việc:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày……tháng…....năm…....
Biên bản được lập thành........bản; mỗi bản gồm..................tờ; nội dung và g trị n nhau. Đã giao cho
........................................................................................ 01 bản.
Sau khi đc biên bản, những người mt đồng ý về nội dung biên bản ng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi họ tên)
Mẫu biên bản làm việc - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản làm việc 9 10 65