Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản làm viêccj

Được đăng lên bởi Athena Lê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............./BB- LAMVIEC

---------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm...............
Tại:...................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/.......................................................Chứcvụ:..............................Đơn vị:.......................................
2/.......................................................Chức vụ:.............................Đơn vị:.......................................
Đã làm việc với:
1/Ông (bà):...............................................Năm sinh:.......................Quốc tịch:..............................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:....................Nơi cấp:.....................................

2/Ông (bà):...............................................Năm sinh:.......................Quốc tịch:..............................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:....................Nơi cấp:.....................................

Nội dung làm việc:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
------------------
Số: ............./BB- LAMVIEC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm...............
Tại:...................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
1/.......................................................Chứcvụ:..............................Đơn vị:.......................................
2/.......................................................Chức vụ:.............................Đơn vị:.......................................
Đã làm việc với:
1/Ông (bà):...............................................Năm sinh:.......................Quốc tịch:..............................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:....................Nơi cấp:.....................................
2/Ông (bà):...............................................Năm sinh:.......................Quốc tịch:..............................
Nghề nghiệp:....................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:....................Nơi cấp:.....................................
Nội dung làm việc:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Mẫu biên bản làm viêccj - Trang 2
Mẫu biên bản làm viêccj - Người đăng: Athena Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản làm viêccj 9 10 445