Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005
- Căn cứ hợp đồng vay nợ số
Hôm nay, ngày

tháng

ký ngày tháng

năm 200 giữa Ông …… với Công ty..............

năm 200 tại văn phòng Công ty.................... chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại

: Fax:

Tài khoản :
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty vay nợ)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại

: Fax:

Tài khoản

:

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:
Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký
ngày……tháng ……năm 2008
Tổng số tiền thanh toán gồm có:

-

Tiền gốc

-

Tiền lãi

-

Tổng cộng

(Viết bằng chữ)

Kể từ ngày........... , hợp đồng số........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực
hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.
Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

ĐẠI DIỆN BÊN B

NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005
- Căn cứ hợp đồng vay nợ số ký ngày tháng năm 200 giữa Ông …… với Công ty..............
Hôm nay, ngày tháng năm 200 tại văn phòng Công ty.................... chúng tôi gồm có :
ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Tài khoản :
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty vay nợ)
Ông(Bà) : Chức vụ :
Ông(Bà) : Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Tài khoản :
Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:
Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký
ngày……tháng ……năm 2008
Tổng số tiền thanh toán gồm có:
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay - Trang 2
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay 9 10 78