Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
ABCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: ___ /BB- TLTS&Nợ

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ
Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty...................................... bắt
vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty................................... , địa chỉ:.....................................
....................................................................................... ....................................................
I.
Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp
gồm có:
1.

Ông: Nguyễn Văn A - Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ

2.

Ông: Nguyễn Văn B - Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

3.

Ông: Nguyễn Văn C - Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)

4.

Bà: Nguyễn Thị C, Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

II.

Nội dung:

1. Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội
đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và
các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.
-

Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ
hợp đồng lao động.

-

Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể
công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

2. Thanh toán các khoản nợ của Công ty:
Nợ thuế: không
Nợ phải trả, nợ phải thu: không
3. Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:
Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể
thì Công ty còn:
- Tiền mặt:..............................................................................................................................
- Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của Công ty:................................................

Tổng số tiền còn lại sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các
khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động,
thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: ………………….
Số tiền này được chia lại cho các cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần góp tương ứng và
các cổ đông cam kết đã nhận đủ lại phần vốn góp như sau:
Ông: Nguyễn Văn A.............................................................................................
Ông: Nguyễn Văn B.............................................................................................
CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
ABCD
Số: ___ /BB- TLTS&Nợ
CỘNG A HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------------
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____
BIÊN BẢN THANH TÀI SẢN CÁC KHOẢN NỢ
Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty...................................... bắt
vào hồi 8h30, tại trụ sở Công ty................................... , địa chỉ:.....................................
...........................................................................................................................................
I. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham d họp
gồm có:
1. Ông: Nguyễn n A - Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ
2. Ông: Nguyễn n B - Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV
3. Ông: Nguyễn n C - Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư )
4. Bà: Nguyễn Th C, Nguyễn Thị D Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV
II. Nội dung:
1. Theo trình tự thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội
đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh tài sản, thanh toán các khoản nợ
các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.
- Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp xử tất cả các nghĩa vụ phát sinh t
hợp đồng lao động.
- Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể
công ty đã kết theo quy định của pháp luật.
2. Thanh toán c khoản nợ của Công ty:
- Nợ thuế: không
- Nợ phải trả, nợ phải thu: không
3. Tiền mặt thanh các tài sản của Công ty:
Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể
thì Công ty còn:
- Tiền mặt:..............................................................................................................................
- Số tiền thu được sau khi thanh các tài sản của Công ty:................................................
Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ - Trang 2
Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ 9 10 816