Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo--BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ
Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán
hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định
51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng
dịch vụ.
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số
51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại:..............................................................MST:..................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................Chức vụ:.............................................................
BÊN B:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................MST:..................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................Chức vụ:...........................................................
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P
số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số
01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………
Lý do thu hồi:.....................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ
Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán
hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định
51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng
dịch vụ.
Căn cứ Thông số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số
51/2010/NĐ-CP Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại:..............................................................MST:..................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................Chức vụ:.............................................................
BÊN B:..............................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................MST:..................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................Chức vụ:...........................................................
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có hiệu: AA/14P
số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số
01GTKT3/001, hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………
do thu hồi:.....................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bn.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập - Trang 2
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập 9 10 10