Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
--------***-------………, ngày … tháng …. năm 2009

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....
Thời gian: …....ngày ..…. tháng …... năm 20.....
Có mặt:…...... /…......
Vắng mặt: …….........
Đại biểu:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chủ tịch đoàn:
- Đồng chí:.........................................................................................................................
- Đồng chí:.........................................................................................................................
Thư ký đoàn :
- Đồng chí:.........................................................................................................................
- Đồng chí:.........................................................................................................................
Nội dung hội nghị:
Phần I:

Đ/c ………………………………………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết
Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20..., phương hướng nhiệm
vụ năm 2009”.
Phần II:
Đ/c ………………………………………………………… Ban thanh tra nhân dân Cục
Thống kê trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm
20....”.
Phần III:
Đ/c ………………………………………………………… đọc quyết định khen thưởng
công đoàn năm 20.....
Phần IV:
Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị.
Đồng chí ……………………………………………………………… chủ trì phần thảo
luận này.
Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân
dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Phần V:
Đ/c ………………………………………… thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo...
Tên quan chủ quản
Tên đơn vị
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập tự do Hạnh phúc
--------***--------
………, ngày tháng …. năm 2009
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
QUAN ......................... NĂM 20....
Thời gian: …....ngày ..…. tháng …... năm 20.....
mặt:…...... /…......
Vắng mặt: …….........
Đại biểu:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chủ tịch đoàn:
- Đồng chí:.........................................................................................................................
- Đồng chí:.........................................................................................................................
Thư đoàn :
- Đồng chí:.........................................................................................................................
- Đồng chí:.........................................................................................................................
Nội dung hội nghị:
Phần I:
Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức 9 10 791