Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Biên bản xác định thiệt hại

Được đăng lên bởi letruongvaas-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 12.04
Biên bản xác định thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA
DO (BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, … ) GÂY RA CHO ( TÊN KHÁCH HÀNG)

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:
1. Đại diện Khách hàng:
Ông (bà):……………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
2. Đại diện Chi nhánh NHPT:
Ông (bà):……………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
3. Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại:
a, Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã):
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………
b, Cơ quan tài chính (Phòng tài chính Quận(huyện))
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
c, Cơ quan phòng chống bão lụt (hoặc cơ quan phòng cháy chữa cháy hoặc
Cơ quan thú y …)
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………
d, Các cơ quan khác có liên quan:
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………

Đã tiến hành xác định thiệt hại về tài sản, hàng hóa do bão lũ, hỏa hoạn …
gây ra đối với (tên Khách hàng), với các nội dung chính như sau:
1. Thời điểm xảy ra thiệt hại (ngày ….. tháng ….. năm …..):
2 2. Địa điểm xảy ra thiệt hại:
3. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại do bão,lũ, hỏa hoạn…gây ra:
3.1. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại về tài sản, hàng hóa của Khách hàng.
3.2. Mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng tài sản, hàng hóa được hình
thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.
4. Khả năng và mức độ khôi phục lại tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (cả giá trị thu
hồi):
Trong đó cần xác định cụ thể khả năng và mức độ khôi phục lại của tài sản,
hàng hóa bị thiệt hại được hình thành từ nguồn vốn vay Chi nhánh NHPT.
Biên bản được các thành viên có tên nêu trên thống nhất thông qua và được lập
thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi cơ quan, đơn vị giữ 01 bản./.
Khách hàng

Chi nhánh NHPT

Cơ quan chức năng

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa do thiên tai,
mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hỏa hoạn … gây ra:
Biên bản xác định thiệt hai: Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau
khi xảy ra thiệt hại và phải ghi rõ mức đọ thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hóa.
Thành phần tham gia xác định thiệt hại: Khách hàng; Chi nhánh NHPT; Cơ
quan có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã); Cơ
quan tài chính cấp quận (huyện); Cơ quan phòng cháy chữa cháy (phòng chống
bão lụ...
Mẫu số 12.04
Biên bản xác định thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HÀNG HÓA
DO (BÃO, LŨ, HỎA HOẠN, … ) GÂY RA CHO ( TÊN KHÁCH HÀNG)
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ………. Chúng tôi gồm:
1. Đại diện Khách hàng:
Ông (bà):……………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
2. Đại diện Chi nhánh NHPT:
Ông (bà):……………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
3. Đại diện cơ quan chức năng tại địa phương nơi xảy ra thiệt hại:
a, Ủy ban nhân dân cấp Phường (xã):
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………
b, Cơ quan tài chính (Phòng tài chính Quận(huyện))
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
c, quan phòng chống bão lụt (hoặc quan phòng cháy chữa cháy hoặc
Cơ quan thú y …)
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………
d, Các cơ quan khác có liên quan:
Ông (bà): …………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………
Mẫu Biên bản xác định thiệt hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Biên bản xác định thiệt hại - Người đăng: letruongvaas-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu Biên bản xác định thiệt hại 9 10 733