Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản xét thầu

Được đăng lên bởi Ngoc Manh Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP GỖ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………..BB/KHĐT

Tam kỳ, ngày……tháng….năm 2014

BIÊN BẢN
XÉT CHỈ ĐỊNH THẦU
Công trình: Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam
Hội nghị xét thầu được tiến hành vào hồi….giờ….ngày…..tháng…..năm
2014, thành phần gồm có:
1. Ông: Nguyễn Công Điểm
Chức vụ: Giám đốc
2. Ông: Đoàn Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc
3. Bà: Bùi Thị Xuân Lan
Chức vụ: Phụ trách kế toán
4. Ông: Nguyễn Ngọc Mạnh
Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật
Trình tự xét chỉ định thầu:
1. Tổ trưởng tổ xét thầu- đại diện chủ đầu tư tuyên bố nội dung xét chỉ định
thầu;
2. Thông báo thành phần tham dự;
3. Trình tự các thủ tục, các điều kiện và văn bản pháp lý phục vụ xét thầu;
4. Kiểm tra hồ sơ dự thầu (Hồ sơ đề xuất chỉ địnhthầu);
5. Đọc lần lượt các nội dung của hồ sơ đề xuất chỉ định thầu;
6. Ý kiến các thành viên tham dự xét chỉ định thầu;
7. Thông qua kết quả xét chỉ định thầu;
Nội dung của hồ sơ đề xuất công khai trước Hội nghị và được tóm tắc như
sau:
A. TÓM TẮT KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ ĐỀ XUẤT:
Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất bao gồm:
- Đơn giá xuất chỉ định thầu;
- Bảng giá đề xuất;
- Giấy đăng ký kinh doanh và nghành nghề kinh doanh;
- Các đề xuất khác (nếu có).
Sau khi xem xét tất cả hồ sơ đề xuất, kết quả đánh giá như sau:
+ Hồ sơ đề xuất của Công ty Xây dựng Trưởng Thành là hợp lệ;
+ Lý do:
 Thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất: từ ngày nộp hồ sơ đề xuất
đến ngày …./..../....
 Các nội dung đều đảm bảo phù hợp với hồ sơ yêu cầu.
Kết luận: Sau khi xem xét các nội dung của hồ sơ đề xuất, tổ xét thầu
đồng ý đề nghị tiếp tục xem xét đánh giá các bước tiếp theo.
B. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM:
Đánh giá về mặt năng lực của Nhà thầu bao gồm:
- Danh mục các gói thầu đã thực hiện trong các năm gần nhất, số lượng
và giá trị các hợp đồng thi công tương tự;

- Số lượng trình độ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý công trình đúng
nghành nghề có 3 năm kinh nghiệm trở lên;
- Khả năng cung cấp tài chính cho gói thầu và báo cáo quyết toán tài
chính trong 3 năm gần nhất được cấp có thẫm quyền duyệt hoặc xác
nhận của cơ quan quản lý thuế về việc đã quyết toán thuế hoặc được
kiểm toán, mức doanh thu của mỗi năm trong 3 năm.
Sau khi xem xét tất cả nội dung của Hồ sơ đề xuất, kết quả đánh giá
như sau:
+ Kết quả: Đạt
+ Kết luận: Đồng ý xem xét đánh giá các bước tiếp theo.
C. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG:
Hồ sơ đề xuất được đánh giá theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh
giá hồ sơ đề xuất đ...
CÔNG TY CP GỖ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:………..BB/KHĐT Tam kỳ, ngày……tháng….năm 2014
BIÊN BẢN
XÉT CHỈ ĐỊNH THẦU
Công trình: Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam
Hội nghị xét thầu được tiến hành vào hồi….giờ….ngày…..tháng…..năm
2014, thành phần gồm có:
1. Ông: Nguyễn Công Điểm Chức vụ: Giám đốc
2. Ông: Đoàn Văn Hùng Chức vụ: Phó Giám đốc
3. Bà: Bùi Thị Xuân Lan Chức vụ: Phụ trách kế toán
4. Ông: Nguyễn Ngọc Mạnh Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật
Trình tự xét chỉ định thầu:
1. Tổ trưởng tổ xét thầu- đại diện chủ đầu tư tuyên bố nội dung xét chỉ định
thầu;
2. Thông báo thành phần tham dự;
3. Trình tự các thủ tục, các điều kiện và văn bản pháp lý phục vụ xét thầu;
4. Kiểm tra hồ sơ dự thầu (Hồ sơ đề xuất chỉ địnhthầu);
5. Đọc lần lượt các nội dung của hồ sơ đề xuất chỉ định thầu;
6. Ý kiến các thành viên tham dự xét chỉ định thầu;
7. Thông qua kết quả xét chỉ định thầu;
Nội dung của hồ sơ đề xuất công khai trước Hội nghị và được tóm tắc như
sau:
A. TÓM TẮT KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ ĐỀ XUẤT:
Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất bao gồm:
- Đơn giá xuất chỉ định thầu;
- Bảng giá đề xuất;
- Giấy đăng ký kinh doanh và nghành nghề kinh doanh;
- Các đề xuất khác (nếu có).
Sau khi xem xét tất cả hồ sơ đề xuất, kết quả đánh giá như sau:
+ Hồ sơ đề xuất của Công ty Xây dựng Trưởng Thành là hợp lệ;
+ Lý do:
Thời gian hiệu lực của hồ sơ đề xuất: từ ngày nộp hồ sơ đề xuất
đến ngày …./..../....
Các nội dung đều đảm bảo phù hợp với hồ sơ yêu cầu.
Kết luận: Sau khi xem xét các nội dung của hồ sơ đề xuất, tổ xét thầu
đồng ý đề nghị tiếp tục xem xét đánh giá các bước tiếp theo.
B. TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM:
Đánh giá về mặt năng lực của Nhà thầu bao gồm:
- Danh mục các gói thầu đã thực hiện trong các năm gần nhất, số lượng
và giá trị các hợp đồng thi công tương tự;
Mẫu biên bản xét thầu - Trang 2
Mẫu biên bản xét thầu - Người đăng: Ngoc Manh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu biên bản xét thầu 9 10 593