Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản

Được đăng lên bởi Ryan Ls
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tràng Định, ngày..... tháng..... năm 2013
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Công trình: ................................................................................... xã .....................,
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
I - Thành phần:
1- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình
135,134,120 huyện Tràng Định:
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ..............................
2- Đại diện tư vấn giám sát: ......................................................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ...............................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ...............................
3- Đại diện tư vấn thiết kế: ........................................................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
4- Đại diện Nhà thầu thi công: ..................................................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ...............................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
5- Đại diện UBND xã .....................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
Ông (Bà): .........................................
Chức vụ: ................................
II- Nội dung:
Sau khi tiến hành xem xét, kiểm tra đối chiếu hiện trường thi công với hồ sơ
thiết kế đã được phê duyệt, chúng tôi đi đến thống nhất lập biên bản bàn giao cho
đơn vị thi công gồm:
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
III- Kết luận:
1. .....................................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tràng Định, ngày tháng năm 2011
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Công trình: Ngầm Nà Lẹng, Xã Tân Minh, huyện Tràng Định.
I- Thành phần:
1- Đại diện chủ đầu : Ban QLXDCSHT CT 135,134,120 huyện Tràng
Định:
Mẫu biên bản - Trang 4
Mẫu biên bản - Người đăng: Ryan Ls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu biên bản 9 10 762