Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên soạn quy trình iso

Được đăng lên bởi nguyenvansonxnk
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tên công ty:( Chữ viết hoa in đậm, cỡ 14)
Tên Nhà máy: ( Chữ viết hoa in đậm, cỡ 12)
---------o0o---------

Logo

Tên quy trình Chữ viết hoa in đậm, cỡ 20)
MÃ SỐ: Chữ viết hoa in đậm, cỡ 14)

NGƯỜI VIẾT

XEM XÉT

Trang:a/b

PHÊ DUYỆT

Mã số:
Logo

Ngày ban hành:

Tên quy trình

Lần ban hành:
Lần sửa đổi:

THEO DÕI SỬA ĐỔI
Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

THEO DÕI PHÂN PHỐI
A

E

B

F

C

G

D

H

Trang:.../...

Ghi chú

Mã số:
Logo

Tên quy trình

Ngày ban hành:
Lần ban hành:
Lần sửa đổi:

1-MỤC ĐÍCH:
2-PHẠM VI ÁP DỤNG
3-TÀI LIỆU THAM KHẢO (Nếu có)
4-ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT
5- NỘI DUNG (Kèm theo hướng dẫn công việc nếu có)
Chú ý: Để đảm bảo tính đồng nhất trong soạn thảo các quy trình, hướng dẫn, biểu
mẫu, việc soạn thảo văn bản cần tuân theo những yêu cầu sau:
+ Sử dụng kiểu chữ Time new roman, cỡ chữ 12
+ Phải có khung bao quanh như mẫu này.
+ Và sử dụng đúng cỡ chữ trong các phần tiêu đề như chú thích.

Trang:.../...

...
Tên công ty:( Chữ viết hoa in đậm, cỡ 14)
Tên Nhà máy: ( Chữ viết hoa in đậm, cỡ 12)
---------o0o---------
Logo
Tên quy trình Chữ viết hoa in đậm, cỡ 20)
MÃ SỐ: Chữ viết hoa in đậm, cỡ 14)
NGƯỜI VIẾT XEM XÉT PHÊ DUYỆT
Trang:a/b
Mẫu biên soạn quy trình iso - Trang 2
Mẫu biên soạn quy trình iso - Người đăng: nguyenvansonxnk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu biên soạn quy trình iso 9 10 683