Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biểu kế toán

Được đăng lên bởi thaoco1603
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñôn vò: Sôû Lao ñoäng TB&XH Bình Thuaän
Boä phaän:
Maõ ÑVSDNS: 1062330

BAÛNG CHAÁM COÂNG THAÙNG: /2009
TT

HOÏ VAØ TEÂN

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Laøm theâm
ngaøy
thöôøng

Laøm theâm
Laøm theâm
ngaøy thöù 7,
ngaøy leã, teát
chuû nhaät

COÄNG

1
2
3
4
5
6

Cộng

Ngöôøi chaám coâng

Phuï traùch boä phaän

Keá toaùn

Phan Thieát, ngaøy
thaùng 09 naêm 2009
Thuû tröôûng ñôn vò

Đơn vị: Sở Lao động - TBXH
Bộ phận:
Mã đơn vị SDNS: 1062330

Mẫu số C41 - SN
Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG THANH TÓAN TIỀN LÀM THÊM NGÒAI GIỜ
Quý I năm 2011

TT

Họ và Tên

Hệ số
phụ
Hệ số
Cộng Tiền lương
cấp
lương
hệ số
tháng
chức
vụ

Mức lương

Ngày

Giờ

Làm thêm
ngày thường

Làm thêm
ngày lễ, tết

Làm thêm thứ bảy,
chủ nhật

Thanh
Thanh
Số giờ
Số giờ
Số giờ Thanh tóan
tóan
tóan

Tổng cộng
tiền

1 Trần Thị Thanh Nhàn

3.00

0.30

3.30

2,409,000

109,500

13,688

48

1,314,000

1,314,000

2 Dư Thu Nam

4.40

0.30

4.70

3,431,000

155,955

19,494

40

1,559,545

1,559,545

3 Đặng Thị Yến

3.33

3.33

2,430,900

110,495

13,812

64

1,767,927

1,767,927

Cộng

10.73

0.60

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn bốn trăm bảy mươi ba đồng.
Kèm theo bảng chấm công tháng
Thủ trưởng đơn vị

Kế tóan

Văn phòng Sở

Ngày tháng năm 2011
Người đề nghị thanh tóan

Ký nhận

...
Boä phaän:
BAÛNG CHAÁM COÂNG THAÙNG: /2009
TT HOÏ VAØ TEÂN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COÄNG
1
2
3
4
5
6
C ng
Phan Thieát, ngaøy thaùng 09 naêm 2009
Ngöôøi chaám coâng Phuï traùch boä phaän Keá toaùn Thuû tröôûng ñôn vò
Ñôn vò: Sôû Lao ñoäng TB&XH Bình Thuaän
Maõ ÑVSDNS: 1062330
Laøm theâm
ngaøy
thöôøng
Laøm theâm
ngaøy thöù 7,
chuû nhaät
Laøm theâm
ngaøy leã, teát
Mẫu biểu kế toán - Trang 2
Mẫu biểu kế toán - Người đăng: thaoco1603
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biểu kế toán 9 10 653