Ktl-icon-tai-lieu

mẫu cam kết bảo vệ môi trường ( dành cho doanh nghiệp hoặc sinh viên thực hành)

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)… (nếu có)
… (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án)…

BẢN C AM K ẾT
BẢO VỆ MÔI TR Ư ỜN G
của DỰ ÁN “…”

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên,
đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN
LẬP BẢN CAM KẾT (*)
(nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), tháng… năm 200…

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án
sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án)
1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …
1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …
1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …
1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax,
E-mail …).
II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự
án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông
…), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự
án.
Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.
III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết
bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.
IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG
- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc
năm và phương thức cung cấp.
- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.
V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
5.1. Các loại chất thải phát sinh
5.1.1. Khí thải: …
5.1.2. Nước thải: …
5.1.3. Chất thải rắn: …
5.1.4. Chất thải khác: …
(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát
sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần)
5.2. Các tác động khác:
Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông,
bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt,

nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoá...
MU BÌA V À TRANG P H BÌA CA BN CAM KT BO V MÔI TRƯ NG
… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)… (nếu có)
… (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án)…
BN CAM KT
BO V MÔI TRƯNG
của DỰ ÁN “…”
CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên,
đóng dấu)
CƠ QUAN TƯ VẤN
LẬP BẢN CAM KẾT (*)
(nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)
(Địa danh), tháng… năm 200…
Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa
mẫu cam kết bảo vệ môi trường ( dành cho doanh nghiệp hoặc sinh viên thực hành) - Trang 2
mẫu cam kết bảo vệ môi trường ( dành cho doanh nghiệp hoặc sinh viên thực hành) - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mẫu cam kết bảo vệ môi trường ( dành cho doanh nghiệp hoặc sinh viên thực hành) 9 10 686