Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu cán sự Cao Học

Được đăng lên bởi VịtvuVơ VẫnvuiVẻ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-------TRÍCH BIÊN BẢN
Bầu ban cán sự lớp Cao học 02, khoá 04
---------Kính gửi: - Khoa Sau Đại học, Trường Đại học KD và CN Hà Nội.
- Thầy giáo Chủ nhiệm lớp Cao học 02, khoá 04.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Khoa Sau đại học và thầy giáo chủ nhiệm,
hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2009 lớp Cao học 02, khoá 04 tiến hành họp toàn
thể.
Nội dung: Bầu Ban cán sự lớp.
Thành phần: Sinh viên lớp Cao học 02, khoá 04.
S ố lượng sinh viên có mặt : 40/44 (Vắng 04 ng ười).
Sau khi trao đổi, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, lớp thống nhất
bầu cử Ban cán s ự lớp.
Ứng c ử: Không.
Đề cử:
1) Lớp trưởng:
- Nguyễn Anh Tuấn.
2) Lớp phó :
- Nguyễn Thị Mỹ.
- Nguyễn Văn Tùng.
K ết quả (bầu bằng hình thức biểu quyết):
- Nguyễn Anh Tuấn = 100% biểu quyết nhất trí.
- Nguyễn Thị M ỹ
= 100% biểu quyết nhất trí.
- Nguyễn Văn Tùng = 100% biểu quyết nhất trí.
Ban cán sự lớp trân trọng báo cáo và đề nghị Lãnh đạo Khoa Sau đại học,
thầy giáo chủ nhiệm xem xét, quyết định công nhận kết quả bầu cử nhân sự và các
chức danh trên.
Trân trọng cảm ơn!
THƯ KÝ
CHỦ TỌA

Lê Thu Thuỷ

Nguyễn Thị Mỹ

...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------
TRÍCH BIÊN BẢN
Bầu ban cán sự lớp Cao học 02, khoá 04
----------
Kính gửi: - Khoa Sau Đại học, Trường Đại học KD và CN Hà Nội.
- Thầy giáo Chủ nhiệm lớp Cao học 02, khoá 04.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Khoa Sau đại học thầy giáo chủ nhiệm,
hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2009 lớp Cao học 02, khoá 04 tiến hành họp toàn
thể.
Nội dung: Bầu Ban cán sự lớp.
Thành phần: Sinh viên lớp Cao học 02, khoá 04.
S ố lượng sinh viên có mặt : 40/44 (Vắng 04 ng ười).
Sau khi trao đổi, thảo luận v tiêu chuẩn, cấu, số lượng, lớp thống nhất
bầu cử Ban cán s ự lớp.
Ứng c ử: Không.
Đề cử:
1) Lớp trưởng: - Nguyễn Anh Tuấn.
2) Lớp phó : - Nguyễn Thị Mỹ.
- Nguyễn Văn Tùng.
K ết quả (bầu bằng hình thức biểu quyết):
- Nguyễn Anh Tuấn = 100% biểu quyết nhất trí.
- Nguyễn Thị M ỹ = 100% biểu quyết nhất trí.
- Nguyễn Văn Tùng = 100% biểu quyết nhất trí.
Ban cán sự lớp trân trọng báo cáo và đề nghị Lãnh đạo Khoa Sau đại học,
thầy giáo chủ nhiệm xem xét, quyết định công nhận kết quả bầu cử nhân sự c
chức danh trên.
Trân trọng cảm ơn!
THƯ KÝ CHỦ TỌA
Lê Thu Thuỷ Nguyễn Thị Mỹ
Mẫu cán sự Cao Học - Người đăng: VịtvuVơ VẫnvuiVẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu cán sự Cao Học 9 10 395