Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chấm dứt tổ hợp tác

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu THT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------………ngày …….tháng……năm………

THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt tổ hợp tác

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..

1. Tên tổ hợp tác (Viết bằng chữ in hoa)...............................................................
Hợp đồng hợp tác số: .......…… do Ủy ban nhân dân ............................................
Chứng thực ngày ……/……../………...........................................................
2. Họ tên Tổ trưởng tổ hợp tác (ghi rõ họ và tên, viết bằng chữ in hoa):
...................................... Nam/Nữ:....................
Sinh ngày:……../……./....................................................................………….
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp: ................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
Điện thoại (nếu có):........................... Fax (nếu có):.............................................
Email (nếu có):............................. Website (nếu có):......................................
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác ……………..
Kể từ ngày…./……./………………vì các lý do sau đây:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Xin thông báo quý Ủy ban./.

TM. Tổ hợp tác
Tổ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu THT3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
………ngày …….tháng……năm………
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt tổ hợp tác
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..
1. Tên tổ hợp tác (Viết bằng chữ in hoa)...............................................................
Hợp đồng hợp tác số: .......…… do Ủy ban nhân dân ............................................
Chứng thực ngày ……/……../………...........................................................
2. Họ tên Tổ trưởng tổ hợp tác (ghi rõ họ và tên, viết bằng chữ in hoa):
...................................... Nam/Nữ:....................
Sinh ngày:……../……./....................................................................………….
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................................
Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp: ................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
Điện thoại (nếu có):........................... Fax (nếu có):.............................................
Email (nếu có):............................. Website (nếu có):......................................
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác ……………..
Kể từ ngày…./……./………………vì các lý do sau đây:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Mẫu chấm dứt tổ hợp tác - Trang 2
Mẫu chấm dứt tổ hợp tác - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu chấm dứt tổ hợp tác 9 10 952