Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------

Độc lập – tự do – hạnh phúc

Số:…/CT – DN

----------------------------

……,ngày…tháng…năm….
CHỈ THỊ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
Về sơ kết việc thực hiện Chương trình………….
___________

Ngày….tháng….năm……, Hội đồng quản trị đã ban hành…………………….
Trong năm sắp qua,các đơn vị trong công ty đã…………………………………
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch còn nhiều tồn tại, yếu kém.
Chấp hành nghị quyết của Hội đồng quản trị số…/NQ – DN – HĐQT, Tổng giám đốc chỉ thị các
trưởng các đơn vị, bộ phận trong công ty tiến hành sơ kết việc thực hiện Chương
trình………………theo các nội dung sau đây:

1. Đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó nêu rõ:
- Những kết quả cụ thể trên từng loại công việc chính đã nêu Chương trình (về từng loại viêc, có
dẫn chứng ngay trong báo cáo hoặc có phụ lục kèm theo);
- Nhận định chung về kết quả thực hiện trong từng đơn vị, bộ phận so với những yêu cầu và mục
tiêu đã đề ra;
- Những khuyết điểm và khó khăn, trở ngại chính trong chỉ đạo thực hiện trong từng đơn vị; nêu
rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục những khuyết điểm, khó khăn, trở ngại đó.

2. Dự kiến về nhiệm vụ hoàn thành thực hiện Chương trình trong thời gian còn lại; dự kiến
những khó khăn, trở ngại chính có thể phát sinh và biện pháp xử lý.

3. Kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp về chỉ đạo công tác thực hiện Chương trình trong năm
…….., cụ thể là:
-Những cơ chế, chính sách hiện hành nào thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và
Tổng giám đốc cần phải sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các khó khăn trở
ngại hiện nay.

- Cần cải tiến như thế nào về phương thức chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện chương trình tại
cơ sở.
Để tiến hành việc sơ kết có hiệu quả thiết thực, coi đó là một biện pháp thúc đẩy việc đổi mới tổ
chức và hoạt động của Công ty, yêu cầu các Ông (bà) trưởng các đơn vị , bộ phận phải đích thân
trực tiếp chỉ đạo thực hiện khẩn trương Chỉ thị này trong quý….năm…….,chậm nhất là ngày …
tháng….năm….gửi báo cáo lên Tổng giám đốc.
Văn phòng công ty chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp
báo cáo Tổng giám đốc.
Nơi nhận:
- Trưởng các đơn vị,bộ phận;
- Lưu: VP(01),ĐVST(01).

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(ký tên,đóng dấu)

...
DOANH NGHIỆP
-----------
Số:…/CT – DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
----------------------------
……,ngày…tháng…năm….
CHỈ THỊ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
Về sơ kết việc thực hiện Chương trình………….
___________
Ngày….tháng….năm……, Hội đồng quản trị đã ban hành…………………….
Trong năm sắp qua,các đơn vị trong công ty đã…………………………………
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện kế hoạch còn nhiều tồn tại, yếu kém.
Chấp hành nghị quyết của Hội đồng quản trị số…/NQ – DN – HĐQT, Tổng giám đốc chỉ thị các
trưởng các đơn vị, bộ phận trong công ty tiến hành sơ kết việc thực hiện Chương
trình………………theo các nội dung sau đây:
1. Đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó nêu rõ:
- Những kết quả cụ thể trên từng loại công việc chính đã nêu Chương trình (về từng loại viêc, có
dẫn chứng ngay trong báo cáo hoặc có phụ lục kèm theo);
- Nhận định chung về kết quả thực hiện trong từng đơn vị, bộ phận so với những yêu cầu và mục
tiêu đã đề ra;
- Những khuyết điểm và khó khăn, trở ngại chính trong chỉ đạo thực hiện trong từng đơn vị; nêu
rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục những khuyết điểm, khó khăn, trở ngại đó.
2. Dự kiến về nhiệm vụ hoàn thành thực hiện Chương trình trong thời gian còn lại; dự kiến
những khó khăn, trở ngại chính có thể phát sinh và biện pháp xử lý.
3. Kiến nghị với lãnh đạo doanh nghiệp về chỉ đạo công tác thực hiện Chương trình trong năm
…….., cụ thể là:
-Những cơ chế, chính sách hiện hành nào thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và
Tổng giám đốc cần phải sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các khó khăn trở
ngại hiện nay.
Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân - Trang 2
Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân 9 10 422