Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chức năng nhiệm vụ HCNS

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 6859 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HCNS

I - MỤC ĐÍCH:
-

Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu
quả trong công việc.
Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.
Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của
Công ty.

II – PHẠM VI:
Áp dụng cho Phòng Hành chánh Nhân sự Công ty.
III – NỘI DUNG:
1.

Sơ đồ tổ chức:
Ban Giám đốc

TP H.chánh – N.sự

TL.Nhân sự

Thư ký HC

NV. Bảo vệ

NV.Giao nhận

2.

Chức năng:

2.1

Thực hiện công tác tuyển dụng nhận sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công
ty.
Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo.
Tổ chưc việc quản lý nhân sự toàn công ty.

2.2
2.3

2.4

Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thức người lao động làm
việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
2.5 Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Giám đốc .
2.6 Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ
chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện.
2.7 Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ hành
chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.
2.8 Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao
động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty.
2.9 Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
2.10 Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giửa BGĐ và Người lao động
trong Công ty.
3.

Nhiệm vụ:

3.1

Thực hiện chức năng 2.1

3.2
-

Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng theo yêu cầu của công ty và các bộ phận liên
quan.
Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng và tổ chức thực hiện.
Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.
Tổ chức ký hợp đồng lao động thử việc cho người lao động.
Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty.
Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi số lượng CNV Công ty nghỉ việc.
Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lương đội ngũ CNV lập các báo cáo định kỳ, đột xuất
theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám đốc.
Làm cầu nối giữa Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động.
Thực hiện chức năng 2.2
Lập chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm.
Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong công ty.
Đánh giá kết quả đào tạo.
Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện cho người ...
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HCNS
I - MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu
quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.
- Đảm bảo tuyển dụng xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của
Công ty.
II – PHẠM VI:
Áp dụng cho Phòng Hành chánh Nhân sự Công ty.
III – NỘI DUNG:
1. Sơ đồ tổ chức:
2. Chức năng:
2.1 Thực hiện công tác tuyển dụng nhận sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chiến lược của công
ty.
2.2 Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo.
2.3 Tổ chưc việc quản lý nhân sự toàn công ty.
Ban Giám đốc
TP H.chánh – N.sự
TL.Nhân sự Thư ký HC NV.Giao nhậnNV. Bảo vệ
Mẫu chức năng nhiệm vụ HCNS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu chức năng nhiệm vụ HCNS - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mẫu chức năng nhiệm vụ HCNS 9 10 705