Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/BXD-CSXD

--------------------

…ngày…tháng… năm …
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG
- Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng ban hành theo
quyết định số…/BXD-CSXD ngày… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Căn cứ…
- Nay cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho:
- Tên doanh nghiệp:…………. trực thuộc…………..
- Loại hình doanh nghiệp: ………………………….
- Được thành lập theo Quyết định/Giấy phép số… ngày… của….
- Địa chỉ: số……….. đường (xã):…………
- Quận (huyện):……………. Tỉnh (thành phố):…………….
- Số tài khoản:…………. Ngân hàng:…………..
- Điện thoại:………. Fax:……………….
- Doanh nghiệp có năng lực hành nghề xây dựng như sau:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
+ Thực hiện các công việc xây dựng gồm:
…………………………………………………………………………….
+ Thực hiện xây dựng các công trình gồm
…………………………………………………………………………….
-

Thời hạn có giá trị: Đến ngày… tháng… năm…
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

...
BỘ XÂY DỰNG
---------
Số:…/BXD-CSXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
…ngày…tháng… năm …
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG
- Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng ban hành theo
quyết định số…/BXD-CSXD ngày… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Căn cứ…
- Nay cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho:
- Tên doanh nghiệp:…………. trực thuộc…………..
- Loại hình doanh nghiệp: ………………………….
- Được thành lập theo Quyết định/Giấy phép số… ngày… của….
- Địa chỉ: số……….. đường (xã):…………
- Quận (huyện):……………. Tỉnh (thành phố):…………….
- Số tài khoản:…………. Ngân hàng:…………..
- Điện thoại:………. Fax:……………….
- Doanh nghiệp có năng lực hành nghề xây dựng như sau:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
+ Thực hiện các công việc xây dựng gồm:
…………………………………………………………………………….
+ Thực hiện xây dựng các công trình gồm
…………………………………………………………………………….
- Thời hạn có giá trị: Đến ngày… tháng… năm…
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng 9 10 327