Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------*****---------

Số:

/CV/20….

V/v: Giải thể doanh nghiệp

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20….

Kính gửi: Chi cục thuế............................................................................................................
Công ty ........................................................được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh
doanh số ...................................................... ...........................................................................................
Mã số thuế: .............................................................................................................................................

Trụ sở chính:..............................................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh:............................................................................................................
Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả...................................................................
....................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh
nghiệp, Công ty......................................................quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết
định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa
Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.
Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể
theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
-

Cục thuế tp Hà Nội

-

Chi cục thuế ……….

-

Sở kế hoạch và đầu tư ………..

-

Lưu VP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Giám đốc

NGUYỄN VĂN THỂ

...
CÔNG TY ……..
-----------
Số: /CV/20….
V/v: Giải thể doanh nghiệp
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------*****---------
Nội, ngày tháng năm 20….
Kính gửi: Chi cục thuế............................................................................................................
Công ty ........................................................được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh
doanh s .................................................................................................................................................
s thuế: .............................................................................................................................................
Trụ sở chính:..............................................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh:............................................................................................................
do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả...................................................................
....................................................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh
nghiệp, Công ty......................................................quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết
định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa
số thuế Giấy chứng nhận đăng số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.
Vậy chúng tôi kính báo đề nghị Quý quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể
theo đúng Luật định.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
- Cục thuế tp Nội
- Chi cục thuế ……….
- Sở kế hoạch đầu ………..
- Lưu VP
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Giám đốc
NGUYỄN VĂN THỂ
Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp 9 10 991