Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu công văn và đăng ký tháng lương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số : 01/MT/2007/CV

“V/v Đăng ký hệ thống thang lương, bảng
lương doanh nghiệp áp dụng”

xxxxxxxxxx, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gởi : Phòng Lao Động – Thương Binh Xã Hội Quận …….

Công Ty TNHH LÊ MINH TRÍ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
số : …… ngày xx tháng xx năm xxxx do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh
cấp,
Địa chỉ trụ sở :
Điện thoại :
Email :
Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham
gia các chính sách cho người lao động, Công ty chúng tôi xin được đăng ký hệ thống
thang lương, bảng lương như sau :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng : 620.000 đồng/tháng
Hệ thống thang lương, bảng lương như sau :
o Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
o Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
o Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và
phục vụ
 Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : 22 người.
Công Ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng
ký trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.
Nơi nhận :
- Như trên

Người đại điện pháp luật

GIÁM ĐỐC

- Lưu VP

LÊ MINH TRÍ

...
Kính gởi : Phòng Lao Động – Thương Binh Xã Hội Quận …….
Công Ty TNHH MINH TRÍ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng kinh doanh
số : …… ngày xx tháng xx năm xxxx do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh
cấp,
Địa chỉ trụ sở :
Điện thoại :
Email :
Để sở cho việc thoả thuận tiền lương trong kết hợp đồng lao động tham
gia các chính sách cho người lao động, Công ty chúng tôi xin được đăng hệ thống
thang lương, bảng lương như sau :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng : 620.000 đồng/tháng
Hệ thống thang lương, bảng lương như sau :
o Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
o Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
o Bảng lương của ng nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh
phục vụ
Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : 22 người.
Công Ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng
ký trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.
Nơi nhận :
Người đại điện pháp luật
- Như trên
GIÁM ĐỐC
- Lưu VP
LÊ MINH TRÍ
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c L p – T Do – H nh PhúcĐộ
Số : 01/MT/2007/CV
“V/v ng ký h th ng thang l ng, b ng Đă ươ
l ng doanh nghi p áp d ng”ươ
xxxxxxxxxx, ngày 26 tháng 12 n m 2007ă
Mẫu công văn và đăng ký tháng lương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu công văn và đăng ký tháng lương 9 10 571