Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Curriculum Vitae

Được đăng lên bởi mr-hukey-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Curriculum Vitae
NguyÔn M¹nh Hïng
§Þa ChØ : X· Cam Thîng – HuyÖn Ba v× - Thµnh phè Hµ Néi – ViÖt
Nam
Ngµy sinh : 20/11/1987
Giíi tÝnh :
Nam
Quèc tÞch : ViÖt Nam
§iÖn tho¹i : 098. 353. 1001
Email: mr.hukey@gmail.com
Môc tiªu nghÒ nghiÖp
Mong muèn ®îc lµm viÖc trong mét m«i trêng n¨ng ®éng, ®îc häc hái kinh nghiÖm, n©ng
cao tr×nh ®é chuyªn m«n, cã c¬ héi ®îc häc hái vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai.
Tr×nh ®é häc vÊn
Kü s : Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö
N¨m tèt nghiÖp : 2012
Trêng : Häc viÖn kü thuËt qu©n sù – Hµ Néi – ViÖt Nam
§iÓm trung b×nh : 6.65 / 10
Kinh nghiÖm lµm viÖc
- C«ng ty m¸y tÝnh B¶o An
12/2008 – 11/2009
Nh©n viªn kü thuËt.
Lµm viÖc t¹i phè Th¸i Hµ - Hµ Néi.
-

C«ng ty cæ phÇn c«ng nghiÖp DUTUS

1/2010 – 11/2011
Nh©n viªn b¸n hµng vµ t vÊn kü thuËt vÒ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng
Phßng s¹ch chèng tÜnh ®iÖn.
Cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö nh Hosiden, SinSungVina, SamSung …
V¨n phßng : Sè 10, ngâ 1, phè T©y KÕt, Hai Bµ Trng, Hµ Néi.
- C«ng ty m¸y tÝnh T & T
7/2013 – 9/2013
Nh©n viªn kü thuËt.
Lµm viÖc t¹i ®êng Thanh VÞ – S¬n Léc – S¬n T©y – Hµ Néi.

Curriculum Vitae

...
Curriculum Vitae
NguyÔn M¹nh Hïng
§Þa ChØ : X· Cam Thîng – HuyÖn Ba v× - Thµnh phè Hµ Néi – ViÖt
Nam
Ngµy sinh : 20/11/1987 Giíi tÝnh : Nam
Quèc tÞch : ViÖt Nam
§iÖn tho¹i : 098. 353. 1001
Email: mr.hukey@gmail.com
Môc tiªu nghÒ nghiÖp
Mong muèn ®îc lµm viÖc trong mét m«i trêng n¨ng ®éng, ®îc häc hái kinh nghiÖm, n©ng
cao tr×nh ®é chuyªn m«n, cã c¬ héi ®îc häc hái vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai.
Tr×nh ®é häc vÊn
Kü s : Kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö N¨m tèt nghiÖp : 2012
Trêng : Häc viÖn kü thuËt qu©n sù – Hµ Néi – ViÖt Nam
§iÓm trung b×nh : 6.65 / 10
Kinh nghiÖm lµm viÖc
- C«ng ty m¸y tÝnh B¶o An
12/2008 – 11/2009
Nh©n viªn kü thuËt.
Lµm viÖc t¹i phè Th¸i Hµ - Hµ Néi.
- C«ng ty cæ phÇn c«ng nghiÖp DUTUS
1/2010 – 11/2011
Nh©n viªn b¸n hµng vµ t vÊn kü thuËt vÒ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng
Phßng s¹ch chèng tÜnh ®iÖn.
Cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö nh Hosiden, SinSungVina, SamSung
V¨n phßng : Sè 10, ngâ 1, phè T©y KÕt, Hai Bµ Trng, Hµ Néi.
- C«ng ty m¸y tÝnh T & T
7/2013 – 9/2013
Nh©n viªn kü thuËt.
Lµm viÖc t¹i ®êng Thanh VÞ – S¬n Léc – S¬n T©y – Hµ Néi.
Mẫu Curriculum Vitae - Trang 2
Mẫu Curriculum Vitae - Người đăng: mr-hukey-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Curriculum Vitae 9 10 671