Ktl-icon-tai-lieu

MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi 1354010005
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP

THÔNG TIN CÁ NHÂN



Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…



Bạn không nên đề cập tới những thông tin quá chi tiết như giới tính,
quốc tịch,… (trừ khi được yêu cầu) vì những thông tin này thường
không có nhiều giá trị, thậm chí có thể làm nhà tuyển dụng (NTD)
mất cảm tình với CV của bạn.



Sử dụng font Arial hoặc một số font tương tự với kích cỡ khoảng
10,5 – 11 pt.

LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP



Hãy cho NTD cái nhìn tổng quan về quá trình học tập và làm việc
của bạn. Mô tả những công việc mà bạn quan tâm, yêu thích cũng
như các kỹ năng mà bạn đã áp dụng vào công việc. Bạn nên trình
bày dưới dạng đoạn văn ngắn (không sử dụng gạch đầu dòng) từ 8 –
10 câu. Đây sẽ là tiền đề để NTD nắm bắt được “giá trị” của bạn.

THÀNH TÍCH



Liệt kê 4 – 8 thành tích dưới dạng gạch đầu dòng (bạn có thể tham
khảo phương pháp STAR – Situation.Task.Action.Results). Nếu
bạn có những thành tích hoạt động ngoại khóa thì hãy làm nổi bật
những thành tích đó trong mục này.



Liệt kê những giải thưởng, thành tích, kết quả tiêu biểu trong quá
trình học tập, nghiên cứu.



Nếu bạn đã từng giữ vai trò lãnh đạo như trưởng nhóm, lớp
trưởng,… thì hãy liệt kê ra để NTD thấy được khả năng của bạn.



Nếu bạn đã từng đi làm và có vốn kinh nghiệm nhất định, NTD sẽ
đánh giá cao khi bạn từng thực hiện, giải quyết một cách hiệu quả
những công việc tương tự với vị trí, nhiệm vụ mà họ đang tìm kiếm
ứng viên.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP



Hãy bắt đầu từ công việc gần đây nhất của bạn rồi lần lượt “đếm
ngược” tới những công việc trước đây, kể cả những công việc

không liên quan tới vị trí tuyển dụng mà bạn đăng ký. Ngoài ra, hãy
cung cấp cho NTD một số thông tin về các công việc tình nguyện
mà bạn tham gia như gây quỹ hoặc tham gia các tổ chức xã hội. Bạn
có thể trình bày như sau:


Chức vụ - Tên công ty

Thời gian làm việc

o Chi tiết nhiệm vụ, trách nhiệm của bạn (nên sử dụng các câu chủ
động)
o …
o …
o …


..…

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



Liệt kê những chứng chỉ, bằng cấp mà bạn đã nhận được (tên chứng
chỉ, nơi cấp, thời gian cấp,…)



Nếu bạn không có nhiều bằng cấp thì cũng đừng lo lắng vì rất nhiều
các chuyên gia, giám đốc,… không hề có một loại bằng cấp nào.
Hơn nữa, NTD thường đánh giá kinh nghiệm nhiều hơn là bằng cấp
của bạn.

CÁC TỔ CHỨC ĐÃ THAM GIA



Liệt kê các tổ chức, đoàn thể mà bạn đã tham gia (chức vụ, thời
gian…)

KỸ NĂNG



Liệt kê chi tiết tất cả những kỹ năng mà bạn tích lũy được ví dụ như
sử dụng các phần mềm máy tính, đối ngo...
MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIP
THÔNG TIN CÁ NHÂN
H tên, địa ch, s điện thoại, email,…
Bạn không nên đề cp ti nhng thông tin quá chi tiết như giới tính,
quc tịch,… (trừ khi đưc yêu cu) những thông tin này thường
không nhiu giá tr, thm chí th làm nhà tuyn dng (NTD)
mt cm tình vi CV ca bn.
S dng font Arial hoc mt s font tương tự vi kích c khong
10,5 11 pt.
LÝ LCH NGH NGHIP
Hãy cho NTD cái nhìn tng quan v quá trình hc tp làm vic
ca bn. t nhng công vic bạn quan m, yêu thích cũng
như các k năng bạn đã áp dụng vào công vic. Bn nên trình
bày dưới dạng đoạn văn ngắn (không s dng gạch đầu dòng) t 8
10 câu. Đây sẽ là tiền đề để NTD nm bắt được “giá trị” của bn.
THÀNH TÍCH
Lit 4 8 thành tích dưới dng gạch đầu dòng (bn th tham
khảo phương pháp STAR Situation.Task.Action.Results). Nếu
bn nhng thành tích hoạt động ngoi khóa thì hãy làm ni bt
những thành tích đó trong mục này.
Lit nhng giải thưng, thành tích, kết qu tiêu biu trong quá
trình hc tp, nghiên cu.
Nếu bạn đã từng gi vai trò lãnh đạo như trưởng nhóm, lp
trưởng,… thì hãy liệt kê ra để NTD thấy được kh năng của bn.
Nếu bạn đã từng đi làm vn kinh nghim nhất định, NTD s
đánh giá cao khi bn tng thc hin, gii quyết mt cách hiu qu
nhng công việc tương tự vi v trí, nhim v h đang tìm kiếm
ng viên.
KINH NGHIM NGH NGHIP
Hãy bắt đu t công vic gần đây nhất ca bn ri lần lượt “đếm
ngược” tới nhng công việc trước đây, k c nhng công vic
MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP - Trang 2
MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP - Người đăng: 1354010005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MẪU CV: CV DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP 9 10 801