Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng kí công ty cổ phần

Được đăng lên bởi truongsuong1996
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2015

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tôi là

TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 10 / 02 / 1996 Dân tộc: KINH Quốc tịch: VIỆT NAM
Chứng minh nhân dân số: 215401276
Ngày cấp: 20 / 09 / 2011. Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ..................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TamQuan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Đường 4
Xã/Phường/Thị trấn: Tam Quan Nam
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hoài Nhơn
Tỉnh/Thành phố: Bình Định
Chỗ ở hiện tại: 55 Nguyên Hồng, Phường 1, Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 55 Nguyên Hồng
Xã/Phường/Thị trấn: Phường 1
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Gò Vấp
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0965619964 Fax: (08) 3823 3318
Email: truongsuong1996@gmail.com Website: 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội
dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)


Thành lập mới



Thành lập trên cơ sở tách doanh
nghiệp



Thành lập trên cơ sở chia doanh
nghiệp



Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh
nghiệp



Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:
Tên công ty (viết bằng tiếng Việt): PHƯƠNG ĐÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài :
Tên công ty viết tắt (nếu có): PĐ
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 66 Nguyên Hồng
Xã/Phường/Thị trấn: Phường 1
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Gò Vấp
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37788511

Fax: (08) 3823 3318

Email: truongsuong1996@gmail.com Website: phuongdong.com.vn
4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế
Việt Nam):
STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Ngành thực phẩm

4722

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 50 000 000 000 VND
Tổng số cổ phần: 5 000 000
Mệnh giá cổ phần: 10 000 VND/ cổ phần
6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: 3 000 000
7. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

100%

50000000000

100%

50000000000

Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; b...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2015
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tôi là TRƯƠNG THỊ TUYẾT SƯƠNG Giới tính: Nữ
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 10 / 02 / 1996 Dân tộc: KINH Quốc tịch: VIỆT NAM
Chứng minh nhân dân số: 215401276
Ngày cấp: 20 / 09 / 2011. Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ..................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TamQuan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Đường 4
Xã/Phường/Thị trấn: Tam Quan Nam
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hoài Nhơn
Tỉnh/Thành phố: Bình Định
Chỗ ở hiện tại: 55 Nguyên Hồng, Phường 1, Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 55 Nguyên Hồng
Xã/Phường/Thị trấn: Phường 1
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Gò Vấp
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0965619964 Fax: (08) 3823 3318
Email: truongsuong1996@gmail.com Website: www.phuongdong.com.vn
Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội
dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh
nghiệp
Mẫu đăng kí công ty cổ phần - Trang 2
Mẫu đăng kí công ty cổ phần - Người đăng: truongsuong1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu đăng kí công ty cổ phần 9 10 324