Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đăng kí công ty cổ phần

Được đăng lên bởi vo-huu-nhat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN
S Tên cổ Ngày, Giới Quốc Dân Chỗ ở hiện
T đông tháng, tính tịch tộc tại đối với
T sáng năm
cổ đông
lập
sinh
sáng lập là
đối
cá nhân
với cổ
đông
sáng
lập là
cá
nhân
1

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ
chức

VÕ 21/06/ Nam Việt Kinh
Vinh
Vinh
HỮU 1994
Nam
Giang,
Giang,
NHẬT
Phú Lộc, Phú Lộc,
Thừa
Thừa
Thiên Huế Thiên Huế

2 TRẦN
HỒNG
QUÂN

Nam Việt Kinh
Nam

Số, ngày,
nơi cấp
chứng minh
nhân dân
hoặc Hộ
chiếu đối
với cá nhân

Vốn góp
Tổng số cổ
phần

Số Giá trị
lượng

Tỷ lệ
(%)

Loại cổ phần

Phổ thông

Thời
điểm
góp
vốn

Biểu quyết

Số Giá trị Số Giá trị
lượng
lượng

Số CMND: 400000 4 tỷ 40% 300000 3 tỷ 100000 1 tỷ 01/06/
191831337
VNĐ
VNĐ
VNĐ 2013
Ngày cấp:
23/7/2009
Nơi cấp:
CA TT-Huế
200000 2 tỷ 20% 170000 1,7 tỷ 30000
VNĐ
VNĐ

300 01/06/
triệu 2013
VNĐ

Chữ Ghi
ký của chú
cổ
đông
sáng
lập

3

VÕ 06/11/ Nam Việt Kinh
Vinh
Vinh
HỮU 1994
Nam
Giang,
Giang,
TAM
Phú Lộc, Phú Lộc,
Thừa
Thừa
Thiên Huế Thiên Huế

Số CMND: 200000 2 tỷ 20% 170000 1,7 tỷ 30000
191812034
VNĐ
VNĐ
Ngày cấp:
02/02/2009

300 01/06/
triệu 2013
VNĐ

Nơi cấp:
CA TT-Huế

……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên)

...
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN
S
T
T
Tên cổ
đông
sáng
lập
Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối
với cổ
đông
sáng
lập là
nhân
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Chỗ ở hiện
tại đối với
cổ đông
sáng lập là
cá nhân
Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ
chức
Số, ngày,
nơi cấp
chứng minh
nhân dân
hoặc Hộ
chiếu đối
với cá nhân
Vốn góp Chữ
ký của
cổ
đông
sáng
lập
Ghi
chú
Tổng số cổ
phần
Tỷ lệ
(%)
Loại cổ phần Thời
điểm
góp
vốn
Số
lượng
Giá trị Phổ thông Biểu quyết
Số
lượng
Giá trị Số
lượng
Giá trị
1
HỮU
NHẬT
21/06/
1994
Nam Việt
Nam
Kinh Vinh
Giang,
Phú Lộc,
Thừa
Thiên Huế
Vinh
Giang,
Phú Lộc,
Thừa
Thiên Huế
Số CMND:
191831337
Ngày cấp:
23/7/2009
Nơi cấp:
CA TT-Huế
400000 4 tỷ
VNĐ
40% 300000 3 tỷ
VNĐ
100000 1 tỷ
VNĐ
01/06/
2013
2 TRẦN
HỒNG
QUÂN
Nam Việt
Nam
Kinh 200000 2 tỷ
VNĐ
20% 170000 1,7 tỷ
VNĐ
30000 300
triệu
VNĐ
01/06/
2013
mẫu đăng kí công ty cổ phần - Trang 2
mẫu đăng kí công ty cổ phần - Người đăng: vo-huu-nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu đăng kí công ty cổ phần 9 10 529