Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đăng kí dự án đầu tư

Được đăng lên bởi tuandat1986
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01/TĐDA
Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay
(Dùng cho đơn vị vay vốn)
Tên đơn vị vay vốn
Số:
V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự
án…….

Kính gửi:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày .... tháng .... năm ......

Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....

I. Các căn cứ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án
2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
II. Thuyết minh tóm tắt về dự án và chủ đầu tư
1. Dự án đầu tư:
- Địa điểm xây dựng:
- Nhiệm vụ chính của dự án:
- Hình thức đầu tư:
- Tổng mức đầu tư:
- Nguồn vốn đầu tư:
- Tiến độ thực hiện:
- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :......
2. Chủ đầu tư
- Cơ quan quyết định thành lập:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :
- Ngành nghề kinh doanh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).
III. Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:
1. Số vốn đề nghị vay:
2. Mục đích sử dụng vốn vay:
3. Các điều kiện tín dụng:
- Lãi suất vay vốn:
- Thời hạn vay vốn:
- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ
gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................
Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................
Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................

Thủ trưởng Đơn vị
(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02/TĐDA
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________

Báo cáo về năng lực của chủ đầu tư dự án
Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT…
Tên đơn vị vay vốn:
Đơn vị cấp trên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
1. Năng lực chuyên môn của người đứng đầu đơn vị vay vốn
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong
lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
b) Tổng Giám đốc (Giám đốc):
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong
lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
c) Kế toán trưởng:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Thời gian công tác và quản lý trong lĩnh vực đang hoạt động và trong
lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung:
2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh ...
Mẫu số 01/TĐDA
Văn bản đề nghị thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay
(Dùng cho đơn vị vay vốn)
Tên đơn vị vay vốn
Số:
V/v Thẩm định PATC, PATNVV dự
án…….
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày .... tháng .... năm ......
Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam/ Chi nhánh NHPT…....
I. Các căn cứ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
1. Căn cứ đầu tư xây dựng dự án
2. Cơ sở đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
II. Thuyết minh tóm tắt về dự án và chủ đầu tư
1. Dự án đầu tư:
- Địa điểm xây dựng:
- Nhiệm vụ chính của dự án:
- Hình thức đầu tư:
- Tổng mức đầu tư:
- Nguồn vốn đầu tư:
- Tiến độ thực hiện:
- Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội :......
2. Chủ đầu tư
- Cơ quan quyết định thành lập:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :
- Ngành nghề kinh doanh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
(Kèm theo bảng kê danh mục các văn bản, tài liệu trong hồ sơ vay vốn).
III. Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:
1. Số vốn đề nghị vay:
2. Mục đích sử dụng vốn vay:
3. Các điều kiện tín dụng:
- Lãi suất vay vốn:
- Thời hạn vay vốn:
- Thời hạn trả nợ: ................... thời điểm bắt đầu trả nợ gốc: .............kỳ hạn trả nợ
gốc...................thời điểm bắt đầu trả lãi...........kỳ hạn trả lãi.................................
Mức trả nợ gốc/kỳ hạn trả nợ: ................................................................................
Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay:.......................................................
Thủ trưởng Đơn vị
(Họ và tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)
mẫu đăng kí dự án đầu tư - Trang 2
mẫu đăng kí dự án đầu tư - Người đăng: tuandat1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mẫu đăng kí dự án đầu tư 9 10 135