Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký hồ sơ quảng cảo

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn đăng ký hồ sơ quảng cáo:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO
Số:.............................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, Email:
4. Số giấy phép hoạt động:
5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng
ký hồ sơ:
6. Dịch vụ hoặc dự kiến quảng cáo:
7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ:
8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLTBVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 của liên Bộ: Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y
tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư trên và các quy định
khác của pháp luật về quảng cáo.
……………….., ngày….tháng….năm…..
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký

...
Mẫu đơn đăng ký hồ sơ quảng cáo:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIY ĐĂNG KÝ H SƠ QUNG CÁO
Số:.............................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, Email:
4. Số giấy phép hoạt động:
5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng
ký hồ sơ:
6. Dịch vụ hoặc dự kiến quảng cáo:
7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ:
-
-
8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông liên tịch số 01/2004/TTLT-
BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 của liên Bộ: Bộ Văn hóa -
Thông tin Bộ Y tế ớng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y
tế cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư trên các quy định
khác của pháp luật về quảng cáo.
……………….., ngày….tháng….năm…..
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
Mẫu đăng ký hồ sơ quảng cảo - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đăng ký hồ sơ quảng cảo 9 10 75