Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………
…..., ngày ... tháng ... năm ...
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước
1.Tên doanh nghiệp: .................................................................................................... ................
- Tên giao dịch: ............................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. ................
- Điện thoại: ...................................; Fax: ......................; E-mail: ...............................................
- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số
………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…… ........................................................................................................................
- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ….. ……………………...
2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động làm việc tại ............... đã ký ngày ......
tháng ...... năm …... với đối tác .....................................................................
2.1. Đối tác:
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................ ..................................
- Điện thoại: ..........................................; Fax: ......................... E-mail: .....................
- Người đại diện : ......................................................................................................................... .
- Chức vụ: .....................................................................................................................
2.2. Người sử dụng lao động (trường hợp người sử dụng lao động không phải là đối tác nêu
tại mục 2.1 trên đây): ...................................................................................................................
- Địa chỉ của người sử dụng lao động: ..........................................................................
- Điện thoại: ...........................................; Fax: ............................................................
3. Những nội dung chính trong Hợp đồng cung ứng lao động:
- Số lượng: ....................
Ph lc s 05
Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 08 tháng 10 năm 2007 ca B Lao động - Thương binh và Xã hi
Tên doanh nghip CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: ………………
…..., ngày ... tháng ... năm ...
ĐĂNG KÝ HP ĐỒNG CUNG NG LAO ĐỘNG
Kính gi: Cc Qun lý lao động ngoài nước
1.Tên doanh nghip: .................................................................................................... ................
- Tên giao dch: ............................................................................................................................
- Địa ch tr s chính: .................................................................................................. ................
- Đin thoi: ...................................; Fax: ......................; E-mail: ...............................................
- Giy phép hot động dch v đưa người lao động đi làm vic nước ngoài s
………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…… ........................................................................................................................
- H và tên người đại din theo pháp lut ca doanh nghip: ….. ……………………...
2. Doanh nghip đăng ký Hp đồng cung ng lao động làm vic ti ............... đã ký ngày ......
tháng ...... năm …... vi đối tác .....................................................................
2.1. Đối tác:
- Địa ch tr s chính: ................................................................................ ..................................
- Đin thoi: ..........................................; Fax: ......................... E-mail: .....................
- Người đại din : ......................................................................................................................... .
- Chc v: .....................................................................................................................
2.2. Người s dng lao động (trường hp người s dng lao động không phi là đối tác nêu
ti mc 2.1 trên đây): ...................................................................................................................
- Địa ch ca người s dng lao động: ..........................................................................
- Đin thoi: ...........................................; Fax: ............................................................
3. Nhng ni dung chính trong Hp đồng cung ng lao động:
- S lượng: ................................................, trong đó n: ..............................................
- Ngành ngh: ..................., trong đó: s có ngh: ................, s không ngh: ............
- Nơi làm vic (Tên nhà máy, công trường, vin điu dưỡng, trường hc, tàu vn ti, tàu
cá,…):......................................................................................................................
- Địa ch nơi làm vic: ………………………………………………………………..
- Thi hn hp đồng: ....................................................................................................
- Thi gian làm vic (gi/ngày); ................; s ngày làm vic trong tun: ...................
- Mc lương cơ bn: .....................................................................................................
- Các ph cp khác (nếu có): ........................................................................................
- Chế độ làm thêm gi, làm thêm vào ngày ngh, ngày l: ...........................................
Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động - Trang 2
Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động 9 10 814