Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;
Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ........ /..........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...................,ngày

tháng

năm

ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN
VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại
Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km
Kính gửi:...............................................................................................................(1)
1. Tên doanh nghiệp vận tải: .................................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..............................................................................
3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................................................................................
4. Số điện thoại (Fax):....................................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....
tháng.... năm ....
6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định
như sau:

TT

-

Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại

-

Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

-

Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

-

Cự ly vận chuyển: .....................km

-

Mã số tuyến: ..................................

-

Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:............................................

-

Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).

-

Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ

-

Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. ..............

-

Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:

Biển số xe

Loại

Số ghế

Năm SX

Ghi chú

xe

1

2

...

7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.

Nơi nhận:

Chủ doanh nghiệp

- Như kính gửi

(Ký tên đóng dấu)

- Lưu

Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)

Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)

nơi đi

n...
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;
Mẫu đăng ký mtuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định
...................,ngày tháng năm
ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN
VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại
Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km
Kính gửi:...............................................................................................................(1)
1. Tên doanh nghiệp vận tải: .................................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..............................................................................
3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................................................................................
4. Số điện thoại (Fax):....................................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....
tháng.... năm ....
6. Doanh nghiệp đăng mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định
như sau:
TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ........ /..........
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định - Trang 2
Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định 9 10 236