Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đăng Ký Nêu Gương

Được đăng lên bởi huuphuab
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH
CHI BỘ: .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
An Bình, ngày……tháng……năm 2016

*

BẢN ĐĂNG KÝ
Nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2016,
Tôi tên là:………………………………………….Năm sinh…………………
Ngày vào Đảng dự bị……………………………chính thức…………………
Chức vụ trong Đảng….……………….………………………………………...
Chức vụ trong chính quyền, MTTQ và đoàn thể………………………..……...
Nhiệm vụ được phân công:……………………….……………………………
Sau khi học tập, thực hiện quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng, quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2010 của BTV Tỉnh
ủy Đồng Nai. Tôi đăng ký thực hiện “Nêu gương trong việc học tập và làm theo tư
tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
1/ Nêu gương về tư tưởng chính trị:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
2/ Nêu gương về phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....

3/ Nêu gương về tự phê bình và phê bình:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
4/ Nêu gương về quan hệ với nhân dân:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
5/ Nêu gương về trách nhiệm trong công tác:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
………...
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ..................... An Bình, ngày……tháng……năm 2016
*
BẢN ĐĂNG KÝ
Nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2016,
Tôi tên là:………………………………………….Năm sinh…………………
Ngày vào Đảng dự bị……………………………chính thức…………………
Chức vụ trong Đảng….……………….………………………………………...
Chức vụ trong chính quyền, MTTQ và đoàn thể………………………..……...
Nhiệm vụ được phân công:……………………….……………………………
Sau khi học tập, thực hiện quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban
thư Trung ương Đảng, quyết đnh số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2010 của BTV Tnh
ủy Đồng Nai. Tôi đăng ký thực hiện “Nêu ơng trong việc học tập và làm theo
tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
1/ Nêu gương về tư tưởng chính trị:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
2/ Nêu gương về phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong:
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………….....
Mẫu Đăng Ký Nêu Gương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Đăng Ký Nêu Gương - Người đăng: huuphuab
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu Đăng Ký Nêu Gương 9 10 548