Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký nhận đầu tư ứng trước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN .....
UBND XÃ
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC
NĂM ............
Thôn...............xã....................huyện ....................
TT

Họ và tên
(Chủ hộ)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........
(Ký tên, đóng dấu)

Dân
tộc

Diện tích bắp lai
(ha)

Diện tích đăng ký
lúa nước
(ha)

Ngày ..........tháng ..............năm
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

DUYỆT CỦA UBND HUYỆN ...............
(Ký tên, đóng dấu)

...
UBND HUYỆN ..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC
NĂM ............
Thôn...............xã....................huyện ....................
TT
Họ và tên
(Chủ hộ)
Dân
tộc
Diện tích bắp lai
(ha)
Diện tích đăng ký
lúa nước
(ha)
Ngày ..........tháng ..............năm
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ........ Người lập
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
DUYỆT CỦA UBND HUYỆN ...............
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu đăng ký nhận đầu tư ứng trước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đăng ký nhận đầu tư ứng trước 9 10 707