Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu KM-8
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên thương nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cv số: ..........
….., ngày tháng

năm 200…

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ......................................
- Tên thương nhân:…………………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...
- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..
- Người liên hệ: ........................................... Điện thoại: .............................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư
liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số
điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở
Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại,
thời gian, địa bàn khuyến mại);
(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại
trên như sau:
□ Thời gian khuyến mại:............................................................................
□ Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .
□ Cơ cấu giải thưởng:................................................................................
□ Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................
Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......…….......
Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.
(Tên thương nhân) cam kết:
- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và
trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.
- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc
các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều
chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.
- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- (Các cam kết khác ......)
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

...
Mẫu KM-8
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
Tên thương nhân
Cv số: ..........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày tháng năm 200…
THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ......................................
- Tên thương nhân:…………………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...
- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..
- Người liên hệ: ........................................... Điện thoại: .............................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Thông
liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số
điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
Căn c vào công văn số… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (S
Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại,
thời gian, địa bàn khuyến mại);
(Tên thương nhân) đăng điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại
trên như sau:
Thời gian khuyến mại:............................................................................
Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .
Cơ cấu giải thưởng:................................................................................
Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................
Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......…….......
Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.
(Tên thương nhân) cam kết:
- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và
trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.
- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc
các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều
chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.
- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- (Các cam kết khác ......)
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)
Mẫu đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi - Trang 2
Mẫu đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mãi 9 10 262