Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đánh giá thực hiện công việc

Được đăng lên bởi thuthao-ptc-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu này chỉ dùng nhằm mục đích tham khảo về phương pháp
Để ứng dụng trong thực tiễn, mẫu này cần xây dựng trên cơ sở hệ thống đánh giá phù hợp của mỗi tổ chức

Mẫu Đánh giá Thực hiện Công việc
Tổ chức/ phòng ban:_______________________

Địa điểm:_______________________________

Tên:________________________________

Chức danh:___________________

Tham chiếu:____________

Giai đoạn đánh giá:___________________

Thời gian giữ chức vụ:__________

Thâm niên: __________

Ngày đánh giá:_____________________

Kỳ đánh giá:_________________

Người đánh giá:_________

Phần A: Nhân viên tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc rồi chuyển cho Người đánh giá
A1 Tóm tắt về các trách nhiệm và mục tiêu công việc chính của mình trong kỳ đánh giá

A2 Điểm đánh giá
1. Kết quả thực hiện công việc thời gian qua như thế nào: tốt, đạt yêu cầu hay kém. Giải thích lý do vì sao?

2. Thành tích quan trọng nhất mà bạn đã đạt được trong thời gian vừa qua là gì?

3. Điều gì bạn thích và không thích khi làm việc tại tổ chức này?

4. Yếu tố nào trong công việc mà bạn cảm thấy khó khăn nhất?

5. Yếu tố nào trong công việc thu hút bạn nhiều nhất và ít nhất?

Nguồn: Công ty Tư vấn Macconsult ()

6. Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian tới của bạn là gì?

7. Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong vị trí hiện tạI?

8. Công việc nào bạn muốn thực hiện trong vòng 1, 2, hay 5 năm tớI?

9. Kinh nghiệm hay các khoá đào tạo nào sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hợn trong thời gian tới?

A3 Liệt kê những mục tiêu bạn đã đặt ra trong 12 tháng vừa qua (hoặc giai đoạn thực hiện đánh

giá công việc) cùng với những phương pháp và tiêu chuẩn đã thực hiện để đạt được mục tiêu. Đánh
giá điểm thông qua mức độ hoàn thành của những mục tiêu đó ( 1-3 = kém, 4-6 = chấp nhận được,
7-9 = tốt, 10 = xuất sắc )
Mục tiêu

Phương pháp/ tiêu chuẩn

Nguồn: Công ty Tư vấn Macconsult ()

Điểm

Nhận xét

A4 Cho điểm về kiến thức và năng lực làm việc của bạn trong những khía cạnh sau đây theo yêu cầu
của công việc hiện tại ( 1-3 = kém, 4-6 = chấp nhận được, 7-9 = tốt, 10 = xuất sắc). Nếu có thể hãy
cho dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho đánh giá của bạn. Phần này cần yêu cầu đối với những nhiệm
vụ công việc mới.
1. Đánh giá vấn đề
3. Kiến thức chuyên môn
5. Quản lý thời gian
7. Lập kế hoạch, lập ngân sách

9. Lập báo cáo và quản lý công việc

_______ điểm

2. Sự sáng tạo

_______ điểm

_______ điểm

4. Giải quyết vấn đề và đưa ra
quyết định

_______ đi...
Ngun: Công ty Tư vn Macconsult (www.macconsult.vn)
Mu Đánh giá Thc hin Công vic
Phn A:
Nhân viên t đánh giá mc độ hoàn thành công vic ri chuyn cho Người đánh g
A2 Đim đánh giá
T chc/ phòng ban:_______________________
Giai đon đánh
g
iá:
_
__________________
T
ên:
_
_______________________________
T
ham chiếu:
_
___________
Địa đim:
_
________________
_
_____________
Chcdanh:
__________________
T
hi
g
ian
g
i chcv:
_
_________
T
hâm niên: __________
A1 Tóm tt v các trách nhim và mc tiêu công vic chính ca mình trong k đánh giá
Ngày đánh giá:_____________________ K đánh giá:_________________ Người đánh giá:_________
1. Kết qu thc hin công vic thi gian qua như thế nào: tt, đạt yêu cu hay kém. Gii thích lý do vì sao?
2. Thành tích quan trn
g
nht mà bn
đ
ã đạt được tron
g
thi
g
ian va qua là
g
ì
?
3. Điu gì bn thích và không thích khi làm vic ti t chc này?
4. Yếu t nào tron
g
côn
g
vic mà bn cm thy khó khăn nht?
5. Yếu t nào tron
g
côn
g
vic thu hút bn nhiu nhtvàít nht?
Mu này ch dùng nhm mc đích tham kho v phương pháp
Để ng dng trong thc tin, mu này cn xây dng trên cơ s h thng đánh giá phù hp ca mi t chc
Mẫu đánh giá thực hiện công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đánh giá thực hiện công việc - Người đăng: thuthao-ptc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu đánh giá thực hiện công việc 9 10 562