Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu danh sách lớp học

Được đăng lên bởi ngonuong2402
Số trang: 355 trang   |   Lượt xem: 2439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC OCEAN VĨNH YÊN 2012
Tổng số lớp KG - 2012:

38

Tổng số lớp đang học:

20

28

Khối LG :

7

Khối ST:

3

Khối GS:

4

Khối GN:

4

Khối GR:

1

Khối SPC:

2

KHAI GIẢNG ĐỢT III / 2011

Tổng giờ học: 48h

Buổi học : T7, CN

Số buổi đã học:

12

Ngày bắt đầu: 02/06/2012

Số buổi còn lại

12

LG.A-33

STT

17

Họ, tên đệm

LG.A1-6
LG.A1-7

Ảnh thẻ

Năm sinh

Liên lạc
Nữ
v

Số buổi
dư

Điện thoại

Ngày, tháng, năm
Nhập học

Các khoản phí
Kết thúc

Phí ĐK

Liên lạc với học viên
Sách vở+ĐP

Học phí

Tổng

Lần 1

Lần 2

Kết quả thi
Lần 3

Sat

Quick

Mid

87

97%

684

Nguyễn Hương

Thảo

Linda

2005

4025

Nguyễn Hải

Nam

David

28/05/2003

3

4049

Nguyễn Đàm Phương

Anh

Sarah

14/12/2006

4

4057

Trần Đức

Thành

Ben

14/07/2005

v

0983.740.460

78

87%

5

2460

Nguyễn Tuấn

Kiệt

Allan

19/08/2004

v

0915.106.076

88

98%

6

4040

Đinh Hương

Giang

Kate

29/05/2002

v

01674.760.678

84

93%

7

3988

Ma Thị Quỳnh

Trang

Ana

29/11/2006

v

0984.210.988

64

71%

8

4083

Nguyễn Hoàng

Dương

Tom

14/06/2005

v

0973.293.480

90

100%

9

4087

Nguyễn Thành

Thọ

Andy

26/3/2005

v

0917.671.974

86

96%

10

4031

Nguyễn Thị Quỳnh

Liên

Jenny

2/8/2002

v

0912.504.807

81

90%

4032

Nguyễn Khắc Thiên

Trang

Honey

30/3/2002

v

01692602668

89

99%

12

4052

Vũ Minh

Hoàng

Scott

29/1/2004

v

0988.503.248

85

94%

13

4079

Đào Tuấn

Minh

Harry

10/6/2005

v

0974.695.999

80

89%

14

1484

Nguyễn Thị Bích

Hằng

Rosy

17/07/2006

v

0982.103.723

50

56%

15

4128

Nguyễn Khánh

Linh

Lili

27/09/2005

v

0904.841.757

63

70%

16

4126

Nguyễn Văn

Đạt

Jerry

27/02/2005

17

4129

Trịnh Ngọc Bảo

Ngân

Nana

2/10/2005

79

88%

v

0904.136.988

v

HV
v

0972.636.178
v

Final

0912.934.428

01684.746.433
v

0904.408.848

17

KHAI GIẢNG ĐỢT III / 2011

Tổng giờ học: 48h

Buổi học : T7, CN

Số buổi đã học:

27

Ngày bắt đầu:08/04/2012

STT

36

Tên

1

Giáo Trình: Let's go 1A
Giới
tính
Nam

2

3

Số buổi còn lại

Tổng

Cuối kỳ:19/08/2012
English
name

Giáo viên đảm nhiệm =>

Thi giữa kỳ: 08/07/2012

1

11

Tổng

Mã

Giờ học: 8:00 - 10:00

Mã

Họ, tên đệm

Giờ học: 14:00 - 16:00 ( 16:00
-17:30)
Thi giữa kỳ: 19/05/2012

Cuối kỳ:21/07/2012
Tên

English
name

Ảnh thẻ

Giáo viên đảm nhiệm =>

Jera
1

Giáo Trình: Let's go 1B
Năm sinh

Giới
tính
Nam

Liên lạc
Nữ

Điện thoại

v

0915.874.026

Số buổi
dư

Ngày, tháng, năm
Nhập học

Các khoản phí
Kết thúc

Phí ĐK

Liên lạc với học viên
Sách vở+ĐP

Học phí

Tổng

Lần 1

Lần 2

Kết...
SỔ QUẢN LÝ LỚP HỌC OCEAN VĨNH YÊN 2012
Tổng số lớp KG - 2012:
38
Tổng số lớp đang học: 20
Khối LG :
7
Khối ST:
3
Khối GS:
4
Khối GN:
4
Khối GR:
1
Khối SPC:
2
28 KHAI GIẢNG ĐỢT III / 2011 Tổng giờ học: 48h Buổi học : T7, CN Giờ học: 8:00 - 10:00 Giáo viên đảm nhiệm =>
LG.A-33
Số buổi đã học: 12 Ngày bắt đầu: 02/06/2012 Thi giữa kỳ: 08/07/2012
1
Số buổi còn lại
12 Cuối kỳ:19/08/2012 Giáo Trình: Let's go 1A
STT Họ, tên đệm Tên Ảnh thẻ Năm sinh Liên lạc Ngày, tháng, năm Các khoản p Liên lạc với học viên Kết quả thi Sat
Nam Nữ Điện thoại
Nhập học Kết thúc Phí ĐK Sách vở+ĐP Học phí
Tổng
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Quick Mid Final HV
1
684 Nguyễn Hương Thảo
Linda
2005 v 0904.136.988
v
2 4025
Nguyễn Hải Nam
David
28/05/2003 v 0972.636.178
87 97%
3 4049
Nguyễn Đàm Phương Anh
Sarah
14/12/2006 v 0912.934.428
4 4057
Trần Đức Thành
Ben
14/07/2005 v 0983.740.460
78 87%
5 2460
Nguyễn Tuấn Kiệt
Allan
19/08/2004 v 0915.106.076
88 98%
6 4040
Đinh Hương Giang
Kate
29/05/2002 v 01674.760.678
84 93%
7 3988
Ma Thị Quỳnh Trang
Ana
29/11/2006 v 0984.210.988
64 71%
8 4083
Nguyễn Hoàng ơng
Tom
14/06/2005 v 0973.293.480
90 100%
9 4087
Nguyễn Thành Thọ
Andy
26/3/2005 v 0917.671.974
86 96%
10 4031
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Jenny
2/8/2002 v 0912.504.807
81 90%
11 4032
Nguyễn Khắc Thiên Trang
Honey
30/3/2002 v 01692602668
89 99%
12 4052
Vũ Minh Hoàng
Scott
29/1/2004 v 0988.503.248
85 94%
13 4079
Đào Tuấn Minh
Harry
10/6/2005 v 0974.695.999
80 89%
14 1484
Nguyễn Thị Bích Hằng
Rosy
17/07/2006 v 0982.103.723
50 56%
15 4128
Nguyễn Khánh Linh
Lili
27/09/2005 v 0904.841.757
63 70%
16 4126
Nguyễn Văn Đạt
Jerry
27/02/2005 v 01684.746.433
17 4129
Trịnh Ngọc Bảo Ngân
Nana
2/10/2005 v 0904.408.848
79 88%
Tổng 17
17 KHAI GIẢNG ĐỢT III / 2011 Tổng giờ học: 48h Buổi học : T7, CN Giáo viên đảm nhiệm =>
Jera
LG.A1-6
Số buổi đã học: 27 Ngày bắt đầu:08/04/2012 Thi giữa kỳ: 19/05/2012
1
Số buổi còn lại
3 Cuối kỳ:21/07/2012 Giáo Trình: Let's go 1B
STT Họ, tên đệm Tên Ảnh thẻ Năm sinh Liên lạc Ngày, tháng, năm Các khoản p Liên lạc với học viên Kết quả thi Sun
Nam Nữ Điện thoại
Nhập học Kết thúc Phí ĐK Sách vở+ĐP Học phí
Tổng
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Quick Mid Final HV
1
2797 Hoàng Khánh Linh
Dina
2003 v 0915.874.026
v
2 1429
Nguyễn Tuấn Thành
Gerry
2004 v 0983.482.048
92%
3 2648
Đặng Kim Khánh
Jerry
2005 v 02113.606.566
v
4 3011
Nhâm Thị Phi Phi
Fifi
2003 v
0982.617.478 -
5 2826
Trần Trúc Lâm
Lili
2005 v
0977.773.254 98% v
6 2878
Trần Anh Đức
Dan
v 01299.819.983
96% v
7 2876
Lê Thuần Tuệ
Kim
2003 v 01299.819.983
96% -
8 3016
Trần Phương Linh
Lyn
2005 v 0984.518.068
97% v
9 2709
Nguyễn Ngọc Minh
Mina
5/26/2004 v 0912.996.648
97% v
10 2798
Nguyễn Minh Anh
Ann
20/01/2004 v 0988.164.688
v
Tổng 10 8
36 KHAI GIẢNG ĐỢT III / 2011 Tổng giờ học: 48h Buổi học : T7, CN Giờ học: 8:00 - 10:00 Giáo viên đảm nhiệm =>
LG.A1-7
Số buổi đã học: 1 Ngày bắt đầu:07/07/2012 Thi giữa kỳ: 12/08/2012
1
English
name
Giới
tính
Số buổi
Giờ học: 14:00 - 16:00 ( 16:00
-17:30)
English
name
Giới
tính
Số buổi
Mẫu danh sách lớp học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu danh sách lớp học - Người đăng: ngonuong2402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
355 Vietnamese
Mẫu danh sách lớp học 9 10 751