Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN HỢP TÁC XÃ
----Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP
TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:
2.
Số lượng xã viên
Cá nhân
Số lượng
Cán bộ, Đại Đại diện
thành viên Tổng số Tổng số Công
diện
pháp
công
đối với
xã viên
hộ gia nhân
dân
chức
LHHTX
đình
đương
nhiệm
1=2+5+ 2=3+4
3
4
5
6
6
- Hợp tác xã *
- Liên hiệp
hợp tác xã
1. Tên hợp tác
xã thành viên
thứ nhất
2. Tên hợp tác
xã thành viên
thứ hai
.......
* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................
2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban
kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà)
Ban quản trị HTX/Hội đồng
quản trị LHHTX
Ban kiểm soát

Ngày sinh

Nơi thường trú

Chức danh

........, ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
TÊN HỢP TÁC XÃ
-----
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP
TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:
2.
Số lượng
thành viên
đối với
LHHTX
Số lượng xã viên
Tổng số
xã viên
Cá nhân
Đại
diện
hộ gia
đình
Đại diện
pháp
nhân
Tổng số Công
dân
Cán bộ,
công
chức
đương
nhiệm
1=2+5+
6
2=3+4 3 4 5 6
- Hợp tác xã *
- Liên hiệp
hợp tác xã
1. Tên hợp tác
xã thành viên
thứ nhất
2. Tên hợp tác
xã thành viên
thứ hai
.......
* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................
2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban
kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danh
Ban quản trị HTX/Hội đồng
quản trị LHHTX
Ban kiểm soát
........, ngày..... tháng..... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác 9 10 991