Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề cương khóa luận.chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Út Lùn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4003 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
---------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Người thực hiện
Lớp
Khóa
Giáo viên hướng dẫn
Địa điểm thực tập

:
:
:
:
:

Hà nội - Năm 20..

2

Bìa trong
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
1. Họ và tên sinh viên:
Tel:

Mail:

2. Chuyên ngành:
3. Lớp:

- Khoá ......

4. Giáo viên hướng dẫn:
Tel:

Mail:

Tên đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………………

Học viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

3

* Nội dung đề cương
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
(Từ 2-3 trang)
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1.
2.2.
2.3.
.............
Liệt kê các nội dung chính dự kiến của phần tổng quan
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Nêu phạm vi nghiên cứu về không gian, thời gian, giới hạn về nội dung
3.3. Nội dung nghiên cứu
Nêu cụ thể những nội dung cần thực hiện nhằm đáp ứng được mục đích của đề
tài nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Nêu cụ thể những phương pháp sẽ sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài
(phương pháp nghiên cứu phải là những phương pháp thông dụng đã được chuẩn hóa,
là những phương pháp mới được ứng dụng trong nghiên cứu chuyên ngành trong
những năm gần đây).

4

Phần 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Dự kiến những kết quả sẽ đạt được sau khi thực hiện đề tài.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
TT Nội dung công việc
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
Chuẩn bị đề cương
Bảo vệ đề cương
Đi thực tế thu thập số liệu
Tổng hợp số liệu và viết tổng
quan
……………………..
Xử lý số liệu, viết luận văn sơ bộ
thông qua giáo viên hướng dẫn
Báo cáo tiến độ
Hoàn thiện khóa luận/chuyên đề
Báo cáo thử
Nộp và bảo vệ khóa luận/chuyên
đề chính thức
Ghi chú: Hệ Đại học và Cao đẳng thực tập tốt nghiệp trong 3.5 tháng, hệ Liên thông
và Vừa làm vừa học thực tập tốt nghiệp trong 3.0 tháng
Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ MÔN QUẢN LÝ SINH VIÊN:
Trưởng bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Hình thức và các quy định in ấn đề cương thực tập tốt nghiệp
5

1. Bìa: Ni lông
2. Khổ giấy: Giấy trắng, khổ A4 (210 x 297) mm.
3. Khổ chữ, kích thước chữ và cách trình bày: Đánh máy trên 01 mặt giấy;
phông chữ: Unicode - Times New Roman; cỡ chữ: 14; dãn dòng 1,5 lines.
4...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
---------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Người thực hiện :
Lớp :
Khóa :
Giáo viên hướng dẫn :
Địa điểm thực tập :
Mẫu đề cương khóa luận.chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đề cương khóa luận.chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: Út Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu đề cương khóa luận.chuyên đề tốt nghiệp 9 10 137