Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề đồ án phân loại sản phẩm

Được đăng lên bởi congdoss
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SME.EDU - Mẫu 6.a

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ
Đơn vị chuyên môn: Nhóm Cơ điện tử

Học kỳ: 1
Năm học: 2012-2013

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ
Thời gian thực hiện: 15 tuần;
Ngày giao nhiệm vụ: …/…/20…;

Mã HP: ME4336

Mã đề: VCK06-…
Ngày hoàn thành: …/…/20..

Họ và tên sv:…………….………………… MSSV: ………… Mã lớp: ………… Chữ ký sv: ……….
Ngày …/…/20…
ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

rev1

Ngày …/…/20…
NGƯỜI RA ĐỀ
(ký, ghi rõ họ tên)

I.

Nhiệm vụ thiết kế: HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

II.

Số liệu cho trước:
1.
2.
3.
4.
5.

Ngày …/…/20…
CB Hướng dẫn
(ký, ghi rõ họ tên)

Hệ thống cấp phôi tự động
Nguồn lực cấp phôi và đẩy phôi: Khí nén
Nguồn lực quay băng tải: Động cơ điện
Chiều dài băng tải
: L= ….. cm
Thông số hình học phôi : Hình trụ : h1=…cm, h2=…cm, h3=…cm;
d1=…cm, d2=…cm, d2=…cm
Hình lập phương : h1=…cm, h2=…cm, h3=…cm
6. Trọng lượng phôi: Pmin = …. Kg; Pmax = …. Kg
7. Năng suất làm việc : N = …. sp/ph

III. Nội dung thực hiện:
1. Tổng quan về hệ thống tự động phân loại sản phẩm.
2. Tính toán thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm.
3. Tính toán hệ thống dẫn động và và truyền động điện.
4. Tính toán điều khiển và sơ đồ thuật toán.
5. Bản vẽ sơ đồ điện
6. Bản vẽ sơ đồ điều khiển và sơ đồ thuật toán

BẢNG SỐ LIỆU CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
Đề số
VCK06-1
VCK06-2
VCK06-3
VCK06-4
VCK06-5
VCK06-6
VCK06-7
VCK06-8
VCK06-9
VCK06-10
VCK06-11
VCK06-12
VCK06-13
VCK06-14
VCK06-15
VCK06-16
VCK06-17
VCK06-18
VCK06-19
VCK06-20
VCK06-21
VCK06-22
VCK06-23
VCK06-24
VCK06-25
VCK06-26
VCK06-27
VCK06-28
VCK06-29
VCK06-30
VCK06-31
VCK06-32
VCK06-33

Chiều dài
băng tải

Năng suất
làm việc

[L,cm]

[N,sp]

[Pmin , kg]

[Pmax, kg]

[h1;d1]

[h2;d2]

[h3;d3]

[h1]

[h2]

[h3]

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114

20
18
16
14
12
10
8
6
25
20
15
10
5
30
25
20
15
10
20
15
10
5
30
25
20
16
14
12
10
8
6
12
10

0,2
0,3
0,4
0,5
5,5
0,2
0,3
0,4
0,5
5,5
0,2
0,3
0,4
0,5
5,5
0,2
0,3
0,4
0,5
5,5
0,2
0,3
0,4
0,5
5,5
0,4
0,3
0,4
0,5
5,5
0,4
5,5
0,4

5
5,5
6
6,5
7
5
5,5
6
6,5
7
5
5,5
6
6,5
7
5
5,5
6
6,5
7
5
5,5
6
6,5
7
6
5
5,5
6
6,5
7
6
6

5;5
10;6
8;6
15;5
5;6
10;4
8;5
15;5
5;4
10;4
8;5
15;5
5;4
10;6
8;8
15;4
5;5
10;6
8;6
15;5
5;6
10;4
8;5
15;5
5;4
10;4
8;5
15;5
5;4
10;6
8;8
15;4
15;5

7;5
5;6
7;6
10;5
4;6
5;4
7;5
10;5
6;4
5;4
7;5
10;5
6;4
5;6
7;8
10;4
7;5
5;6
7;6
10;5
4;6
5;4
7;5
10;5
6;4
5;4
7;5
10;5
6;4
5;6
7;8
10;4
10;5

3;5
3;6
4;6
5;5
12;6
4;4
5;5
3;5
3;4
4;4
6;5
4;5
3;4
6;6
15;8
3;4
3;5
3;6
4;6
5...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
SME.EDU - Mẫu 6.a rev1
VIỆN CƠ KHÍ Học kỳ: 1
Đơn vị chuyên môn: Nhóm Cơ điện tử Năm học: 2012-2013
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Mã HP: ME4336
Thời gian thực hiện: 15 tuần; Mã đề: VCK06-…
Ngày giao nhiệm vụ: …/…/20…; Ngày hoàn thành: …/…/20..
Họ và tên sv:…………….………………… MSSV: ………… Mã lớp: ………… Chữ ký sv: ……….
Ngày …/…/20…
ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …/…/20…
NGƯỜI RA ĐỀ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …/…/20…
CB Hướng dẫn
(ký, ghi rõ họ tên)
I. Nhiệm vụ thiết kế: HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
II. Số liệu cho trước:
1. Hệ thống cấp phôi tự động
2. Nguồn lực cấp phôi và đẩy phôi: Khí nén
3. Nguồn lực quay băng tải: Động cơ điện
4. Chiều dài băng tải : L= ….. cm
5. Thông số hình học phôi : Hình trụ : h1=…cm, h2=…cm, h3=…cm;
d1=…cm, d2=…cm, d2=…cm
Hình lập phương : h1=…cm, h2=…cm, h3=…cm
6. Trọng lượng phôi: Pmin = …. Kg; Pmax = …. Kg
7. Năng suất làm việc : N = …. sp/ph
III. Nội dung thực hiện:
1. Tổng quan về hệ thống tự động phân loại sản phẩm.
2. Tính toán thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm.
3. Tính toán hệ thống dẫn động và và truyền động điện.
4. Tính toán điều khiển và sơ đồ thuật toán.
5. Bản vẽ sơ đồ điện
6. Bản vẽ sơ đồ điều khiển và sơ đồ thuật toán
Mẫu đề đồ án phân loại sản phẩm - Trang 2
Mẫu đề đồ án phân loại sản phẩm - Người đăng: congdoss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đề đồ án phân loại sản phẩm 9 10 252